Tuesday, 21 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดอาราธนาธรรม"รางวัลชนะเลิศ" และ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2"

  • Published: Monday, 11 September 2017 10:26
  • Written by Admin1
  • Hits: 980

 

  

 

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับการประกวดอาราธนาธรรม "รางวัลชนะเลิศ" และ "รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2" โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ

ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

 

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท  ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมชาย   ได้แก่   

เด็กชายพัทธกานต์  เต็งชาตะพันธุ์       ชั้น ป.6/7 

เด็กชายพชรพล      แก้วรักษา             ชั้น ป.6/7

เด็กชายชวนากร      กันภัย                ชั้น ป.6/5

เด็กชายวีรวัชร        โสภนราพงษ์        ชั้น ป.6/2

เด็กชายจิรภัทร       จันทร์ฉิม             ชั้น ป.6/2

เด็กชายสุรศักดิ์       นุชเกษม             ชั้น ป.5/7

เด็กชายธีรโชติ        ลิมป์แสงประภา    ชั้น ป.6/3

เด็กชายพัธดล         ทนุพัฒนาชัย       ชั้น ป.5/7

เด็กชายสุรวัชร         เฮงเติม              ชั้น ป.6/7

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภททีมหญิง  ได้แก่   

เด็กหญิงอสมาภรณ์  อุทาทิพย์       ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงกันต์กมล    วงศ์วี            ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงพัฒนวดี     ไชยครุฑ       ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงปฐมวดี       ตันบริภันฑ์    ชั้น ป.6/5

เด็กหญิงอัจจิมา       สง่าโฉม        ชั้น ป.6/5

เด็กหญิงชุติมา        อึงฤทธิเดช     ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงจันทิมา      จันทร์สร้อย     ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงฐานิดา       แสงทอง        ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงกานต์กษมา เหล็กอิ่ม        ชั้น ป.6/4 

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูอุดมศรี   สวัสดีนาม

 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)