พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดอาราธนาธรรม"รางวัลชนะเลิศ" และ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2"

 

  

 

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับการประกวดอาราธนาธรรม "รางวัลชนะเลิศ" และ "รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2" โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ

ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

 

ผลการแข่งขันได้รับรางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท  ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ประเภททีมชาย   ได้แก่   

เด็กชายพัทธกานต์  เต็งชาตะพันธุ์       ชั้น ป.6/7 

เด็กชายพชรพล      แก้วรักษา             ชั้น ป.6/7

เด็กชายชวนากร      กันภัย                ชั้น ป.6/5

เด็กชายวีรวัชร        โสภนราพงษ์        ชั้น ป.6/2

เด็กชายจิรภัทร       จันทร์ฉิม             ชั้น ป.6/2

เด็กชายสุรศักดิ์       นุชเกษม             ชั้น ป.5/7

เด็กชายธีรโชติ        ลิมป์แสงประภา    ชั้น ป.6/3

เด็กชายพัธดล         ทนุพัฒนาชัย       ชั้น ป.5/7

เด็กชายสุรวัชร         เฮงเติม              ชั้น ป.6/7

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภททีมหญิง  ได้แก่   

เด็กหญิงอสมาภรณ์  อุทาทิพย์       ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงกันต์กมล    วงศ์วี            ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงพัฒนวดี     ไชยครุฑ       ชั้น ป.6/7

เด็กหญิงปฐมวดี       ตันบริภันฑ์    ชั้น ป.6/5

เด็กหญิงอัจจิมา       สง่าโฉม        ชั้น ป.6/5

เด็กหญิงชุติมา        อึงฤทธิเดช     ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงจันทิมา      จันทร์สร้อย     ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงฐานิดา       แสงทอง        ชั้น ป.6/4

เด็กหญิงกานต์กษมา เหล็กอิ่ม        ชั้น ป.6/4 

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูอุดมศรี   สวัสดีนาม

 

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524799
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
662
2813
75910
4427964
90158
75989
4524799
วันนี้ 2023-02-09 06:51

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :