Saturday, 18 January 2020
**** 20-21 ธันวาคม 2562 ***** เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีจับสลากสอยดาว เพื่อสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา คาเร็ตโต -----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration Green and Care 2017)

  • Published: Monday, 30 January 2017 08:35
  • Hits: 1258

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับหัวหน้าสายชั้น ระดับชั้น ป.1-3 โดยใช้ชื่องาน

“  Integration  Green  and  Care  2017 “  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ มุ่งให้นักเรียนมีประสบการณ์ ตรง  ในการมีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม

ที่นักเรียนสนใจต้องเรียนรู้  โดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และศึกษาอย่างลุ่มลึกตามวิธีการของนักเรียนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

สนับสนุนการเรียนรู้ ของนักเรียน ชื่นชม และให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกในการทำงานของนักเรียน  ผ่านการทำกิจกรรม และโครงงาน ยึดเนื้อหา 

ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ พุทธศักราช 2551 และตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

 

 

การจัดกิจกรรมนี้ประกอบด้วย  21  ฐานซุ้มกิจกรรม  ได้แก่ 1.เรื่องของกล้วย 2.การทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 3.โอ่ง  4.ข้าวโพด 5.หนูน้อยรักสุขภาพ

6.เรื่องนม 7.สมุนไพร 8.เรื่องของเห็ด 9.เรื่องรถไฟ 10.ผลิตภัณฑ์น้ำยา11.กล้วยหอม 12.พืชน่ารู้ 13.น้ำยาอเนกประสงค์ 14.มะละกอ 15.ใบเตยดอกอัญชัน

16.เรื่องของน้ำ 17.เรื่องมะพร้าว 18.เรื่องของไข่ 19.สับปะรด 20.ปลาสวยงาม และ 21. เรื่องฝรั่ง

 

 
  

ภาพข่าว นางสาวนราภรณ์   จุลลาย (รายงาน), นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)