พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration Green and Care 2017)

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับหัวหน้าสายชั้น ระดับชั้น ป.1-3 โดยใช้ชื่องาน

“  Integration  Green  and  Care  2017 “  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์  โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ มุ่งให้นักเรียนมีประสบการณ์ ตรง  ในการมีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคล วัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม

ที่นักเรียนสนใจต้องเรียนรู้  โดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ และศึกษาอย่างลุ่มลึกตามวิธีการของนักเรียนเอง โดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ

สนับสนุนการเรียนรู้ ของนักเรียน ชื่นชม และให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกในการทำงานของนักเรียน  ผ่านการทำกิจกรรม และโครงงาน ยึดเนื้อหา 

ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ พุทธศักราช 2551 และตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

 

 

 

การจัดกิจกรรมนี้ประกอบด้วย  21  ฐานซุ้มกิจกรรม  ได้แก่ 1.เรื่องของกล้วย 2.การทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 3.โอ่ง  4.ข้าวโพด 5.หนูน้อยรักสุขภาพ

6.เรื่องนม 7.สมุนไพร 8.เรื่องของเห็ด 9.เรื่องรถไฟ 10.ผลิตภัณฑ์น้ำยา11.กล้วยหอม 12.พืชน่ารู้ 13.น้ำยาอเนกประสงค์ 14.มะละกอ 15.ใบเตยดอกอัญชัน

16.เรื่องของน้ำ 17.เรื่องมะพร้าว 18.เรื่องของไข่ 19.สับปะรด 20.ปลาสวยงาม และ 21. เรื่องฝรั่ง

 

 
  

ภาพข่าว นางสาวนราภรณ์   จุลลาย (รายงาน), นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981453
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1436
3235
7943
5950743
78266
171790
5981453
วันนี้ 2024-02-27 07:47

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :