พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรม Symposium ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

   

 

 

วันอังคารที่  26 กันยายน พ.ศ. 2560  นายประเทือง  ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

Symposium  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยมีบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์  เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม แขกผู้มีเกียรติที่เข้าเยี่ยมชม

งานประกอบด้วยนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน คณะครูและนักเรียน

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี 

 

 

กิจกรรม Symposium  ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน การสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)เป็นกิจกรรมที่

สอดคล้องกับการดำรงชีวิตและเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือ

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำวิธีการที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะอันพึงประสงค์สำหรับการเป็น

พลเมืองและพลโลกที่มีคุณภาพในอนาคต โดยการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

ในการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และนำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพ และจัดหารายได้ระหว่างเรียนได้

 

 

กิจกรรม Symposium ยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน และการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ประกอบด้วย

1. ฐานการจัดประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) จำนวน 10 อาชีพ จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี  โรงเรียนนารีวิทยา

โรงเรียนเสริมสวยศรีประภัสสร เป็นต้น

2. ฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ (Communicative English Skills Development project) จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี

3. ฐานการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 89 โครงงาน

โครงงานวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จำนวน  2  โครงงาน

 

 


ภาพข่าว  ครูปาลิกา ศรีสารากร (รายงาน ) , ครูกิ่งกาญจน์ และครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6147960
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2215
3639
14191
6113826
66293
89395
6147960
วันนี้ 2024-04-25 15:27

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :