พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

"ขอแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี"

      

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดี และต้อนรับ ท่านชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อย่างเป็นทางการ และต้อนรับสู่ "รั้วขาวแดง" การมาของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่าเป็นพรของพระเจ้า

และเป็นคุณค่าทางใจที่ท่านมีต่อโรงเรียนดรุณาราชบุรี ท่านให้เกียรติอย่างสูงส่งขอมาเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณาราชบุรี นับเป็นความรัก

ความผูกพัน ที่ท่านมีต่อโรงเรียนดรุณาราชบุรีมาตลอด

ตามทะเบียนของโรงเรียน  มีบันทึกไว้ว่าท่านได้ศึกษาที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ในปี พ.ศ.2516 เลขประจำตัว 4410 มีครูวิทัศน์ ยอแซฟ  

เป็นครูประจำชั้น  มีครูประสาน กฤษเจริญ เป็นครูใหญ่ ซึ่งก็คือ บิดาของพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ และบันทึกด้วยว่าท่าน มีผลการเรียน

อยู่ในระดับที่ดีมาก สอบได้เป็นที่ 1  ของห้อง นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม  และเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในปัจจุบัน

ปีนี้ ครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี "สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข" พระเจ้าได้จัดสรรให้ท่านมาเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดราชบุรี พอดี นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอขอบคุณท่าน ที่ให้เกียรติมาพบปะ คณะผู้บริหาร คณะครู และ

นักเรียน ในวันนี้

 

   

 


ภาพข่าว  ครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , ครูธารสันต์ นิธิวงศ์   , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์(ถ่ายภาพ) 

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148051
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2306
3639
14282
6113826
66384
89395
6148051
วันนี้ 2024-04-25 15:54

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :