พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13

 

              

 

  ผลการแข่งขันว่ายน้ำ "ซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13" ชิงถ้วย ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโนจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ณ สระว่ายน้ำ ซีโลอาม 1999 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 จัดโดยโรงเรียน

สหบำรุงวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมสูงสุดอันดับที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

1. รุ่นอายุ 7 ปี(ชาย) เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล ได้รางวัล 2เหรียญเงิน และ 4เหรียญทองแดง

2. รุ่นอายุ 9 ปี(ชาย) เด็กชายอธิป ศรีมะโน ได้รางวัล 5เหรียญทอง, 6เหรียญเงิน และ 1เหรียญทองแดง

3. รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย) เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาการ ได้รางวัล 1เหรียญเงินและ 2เหรียญทองแดง

4. รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย) เด็กชายธัรภัทร กฤษณะเศวณี ได้รางวัล 3เหรียญทอง, 4เหรียญเงิน, 4เหรียญทองแดง และได้รับรางวัล

    นักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2 รุ่น อายุ 10 ปี(ชาย)

5. รุ่นอายุ 14 ปี(ชาย) เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ ได้รางวัล 6เหรียญเงิน, 2เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

    อันดับที่ 2 รุ่นอายุ 14 ปี(ชาย)

6. รุ่นอายุ 11 ปี(หญิง) เด็กหญิงกฤติมา แก้วศีริรัตน์ ได้รางวัล 7เหรียญทอง, 2เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

    อันดับที่ 3 รุ่น 11 ปี(หญิง)

7. รุ่นอายุ 14 ปี(หญิง) เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 10เหรียญทอง, 1เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ

    ที่ 1 รุ่น 14 ปี(หญิง)

8. รุ่นทั่วไป(หญิง) นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 5เหรียญทอง, 4เหรียญเงิน, 1เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬา

    ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 รุ่นทั่วไป(หญิง)

9. รุ่นอายุ 14 ปี(หญิง) เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 10เหรียญทอง, 1เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1

    รุ่น 14 ปี(หญิง)

 

                                 

 

  ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Sports Hero แห่งชาติ ครั้งที่ 1 Post-Event "ดอยสุเทพเกมส์" ณ สระว่ายน้ำสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2560

 

1. รุ่นอายุ 13-15 ปี(หญิง) เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 3 เหรียญทอง โดยชนะการแข่งขันว่ายน้ำดังนี้

     - ท่ากบ ชนะเลิศ 50 เมตร

     - ท่ากบ ชนะเลิศ 100 เมตร

     - ท่ากบ ชนะเลิศ 200 เมตร

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูดนัย อัยราน้อย

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524749
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
612
2813
75860
4427964
90108
75989
4524749
วันนี้ 2023-02-09 06:27

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :