พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

แข่งขันงานเปิดโลกวิชาการ Prasatrat Open House 2017

 

  

 

         โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น

 และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแข่งขันงานวิชาการ ในงาน "เปิดโลกวิชาการ Prasatrat Open House 2017"

 ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้

    1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    2.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

    4.กลุ่มสาระการเรียนรู้

      ฝึกซ้อมโดย :  คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

     รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กชายฮัสซัน  อัลบูดาจิ และ เด็กชายศวิษฏ์  ลับภู  

ฝึกซ้อมโดย ทีชเชอร์เฮนรี่ และ คุณครูอำพวรรณ  แสนคำ

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันคณิตคิดเร็ว เกม 24 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์ 

ฝึกซ้อมโดย คุณครูพจนี  ดำนงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต

ฝึกซ้อมโดย คุณครูอนันดา  พะคะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงวรรณษา  นิ่มนวล   เด็กหญิงณัฐวรรณ  อยู่ประเสริฐ  และ เด็กชายสิริภัท  อุ่นสาตร์

ฝึกซ้อมโดย คุณครูธัญชนก  บุตรสีดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสารากร

รางวัลชมเชย รายการแข่งขันวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 

เด็กหญิงศิริกัญญา  สุทธินันศิริ

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา รายการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 

เด็กหญิงพรรณปพร ขำจา และ เด็กชายกลทีป์ อัยราน้อย นักเรียนชั้น ม.3/4

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน ได้แก่

นางสาวศิวพร นิมวชิรวัฒนา นักเรียนชั้น ม.4/1

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639898
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1750
5743
14336
5601477
98852
92366
5639898
วันนี้ 2023-11-29 12:23

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :