พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ครั้งที่ 44"

 

  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 44  ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

โดยในวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นการเดินขบวน และจัดพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 44  "ดรุณาสัมพันธ์ สืบสานปณิธานพ่อหลวง"

โดยมีโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ร่วมกันเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน รวมทั้งคณะ

ผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมกันเปิดงาน ท่านสามารถติดตามภาพบรรยากาศพิธีเปิด และคลิปวีดีโอพิธีเปิดงานได้ดังนี้

 

 

  

 


ภาพข่าว "มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 : ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด"   

คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน,ถ่ายภาพ ) , คุณครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ,ภาพวีดีโอ)

!!! ภาพเพิ่มเติมคลิก !!!

 


 

"ภาพกิจกรรมตามวันด้านล่างนี้ "  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 แผนกอนุบาล : ภาพวันที่ 30 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 31 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 1 ก.ย.60  

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 แผนกประถม : ภาพวันที่ 30 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 31 ส.ค.60ภาพวันที่ 1 ก.ย.60 

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 44 แผนกมัธยม  : ภาพวันที่ 30 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 31 ส.ค.60 | ภาพวันที่ 1 ก.ย.60 

ภาพกรีฑามัธยม  Part 1Part 2 / Part 3  / Part 4 Part 5 / Part 6  / Part 7 /  Part 8   :  คุณครูสุนทร ปานบุษราคัม  (ถ่ายภาพ)
 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639774
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1626
5743
14212
5601477
98728
92366
5639774
วันนี้ 2023-11-29 11:35

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :