พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

 

          

   

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม 2560 ระดับอนุบาล เวลา  8.30 น.

ณ อาคารแผนกอนุบาล ระดับประถมศึกษา เวลา 10.00 น. ระดับมัธยมศึกษา เวลา 12.40 น.  ณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  85  พรรษา 12 สิงหาคม

2560และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกได้แสดงออกถึงความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ โดยมีบาทหลวง ดร.จำเนียร  จิตเสรีวงศ์ 

อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี   เป็นประธานในพิธี  

           บาทหลวงเสาร์  ตนประเสริฐ  รองอธิการ ซิสเตอร์ลัดดา  ทนุผล   ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน

โรงเรียนคณะครู นักเรียน  และโรงเรียนได้เชิญคุณแม่ของนักเรียนทั้ง 3  ระดับ เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ   ซึ่งมีคุณแม่ ผู้ปกครองนักเรียนเข้า

ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

 

  

 

พิธีดังกล่าวประกอบด้วย บาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ประธานในพิธี ประกอบวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า ถวายเครื่องราชสักการะ 

เปิดกรวยดอกไม้ ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ 9 และเปิดเพลงสดุดีมหาราชินี ต่อด้วยการแสดงของนักเรียน 3 ชุด การพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ดวงใจแม่"  ตัวแทนลูกนำพวงมาลัยกร

ขึ้นกราบคุณแม่บนเวที ตัวแทนคุณแม่กล่าวความในใจและความปรารถนาแก่ลูกๆ  คุณแม่และลูกร่วมกันร้องเพลง " รักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ "

ช่วงปิดงานเชิญบาทหลวง ดร.จำเนียร จิตเสรีวงศ์ กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดงานวันแม่แห่งชาติ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ร่วมกันร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี

 


ภาพข่าว อนุบาล คุณครูสุธรรม การะเกตุ (รายงาน ) คุณครูกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (ถ่ายภาพ) 

 


 ภาพข่าว ประถมศึกษา คุณครูกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (ถ่ายภาพ) 

 


 ภาพข่าว มัธยมศึกษา คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639915
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1767
5743
14353
5601477
98869
92366
5639915
วันนี้ 2023-11-29 12:31

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :