พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

                                                       

     

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรี   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและแห่เทียนจำนำพรรษา   เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประจำปี   2560   ขึ้นในวันที่   7 กรกฎาคม  2560  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  รวมถึงผู้ปกครอง ที่นับถือ

ศาสนาพุทธ ได้ปฏิบัติศาสนกิจทำนุบำรุงศาสนา  ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล  และในโอกาสครบรอบ  60  ปี  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

     ทำบุญตักบาตรในครั้งนี้  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นิมนต์พระสงฆ์  จำนวน 89  รูป   มารับบิณฑบาต  ระดับอนุบาล จัดที่อาคารอนุบาล

     พระสงฆ์ 19 รูป  ระดับประถม จัดที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ พระสงฆ์ 35 รูป  ระดับมัธยม จัดที่โรงพลศึกษา พระสงฆ์ 35 รูป  

 

     

 

ในเวลา 13.00 น.  นำโดยครูสุธรรม  การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  ตัวแทนครูและนักเรียนระดับอนุบาล ประถม มัธยม

แห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวาย ณ วัดพญาไม้  อ.เมือง จ. ราชบุรี  โดยมีอาจารย์มนูญ  พลจันทร์ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จ. ราชบุรี 

เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา

  


ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน )  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน ) นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524783
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
646
2813
75894
4427964
90142
75989
4524783
วันนี้ 2023-02-09 06:44

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :