พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีปีที่ "60"

 

 

  

           

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีครบรอบปีที่ 60 “สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข”

  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ระลึกถึงคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี  และระลึกคุณบรรดาผู้บริหาร ครู บุคลากร ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาของโรงเรียน

  ดรุณาราชบุรี ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา "คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข "

 

 
 
 
           งานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับเกียรติ จากพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธาน

   ประกอบวจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระเจ้า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พระสงฆ์ นักบวช และท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ 

   อาทิ สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี  

 

 

         ลำดับพิธีการประกอบด้วย วจนพิธีกรรมโมทนาคุณพระ การวางช่อดอกไม้หน้ารูปพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต การมอบทุนการศึกษาจาก

   กองทุนคาเร็ตโต ให้แก่โรงเรียนในเครือดรุณา 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

   ดรุณาราชบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค การมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี การมอบเกียรติบัตรด้านคุณธรรม

   ความดีแก่นักเรียน  การแสดงของนักเรียนและครูชาวต่างชาติ การมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้สนับสนุนโรงเรียนดรุณาราชบุรี   

   ผู้มีเกียตริทุกท่านร่วมร้องเพลงดรุณา ขาว แดง และเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน รับประทานอาหารกลางวัน

   ร่วมกัน ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 
 

           


ภาพข่าว [ชุดที่ 1 ]   นายสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน )   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ , นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ   ( ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว [ชุดที่ 2 ] นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ , นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ   ( ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524653
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
516
2813
75764
4427964
90012
75989
4524653
วันนี้ 2023-02-09 05:44

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :