พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

08/03/2016 :: 08:00:08 น.

 

 

คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

จังหวัดราชบุรี  โดยมี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559  ณ โรงแรม ณ  เวลา

จังหวัดราชบุรี  และมี ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ เป็นวิทยากรในหัวข้อการดำเนินงานตามแนวทางการปฎิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

 

 


ภาพข่าวกิจกรรมการบรรยายหัวข้อการดำเนินงานตามแนวทางการปฎิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา


 

 

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องจุดเน้น และการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดย นายอดินันท์ ปากบารา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 


ภาพข่าวกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องจุดเน้น และการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


  

นอกจากนั้นได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "จากวันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"   แด่นายอดินันท์ ปากบารา

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสุวรรณา จันทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2

และนายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 

 

 

 

ในการจัดงานครั้งนี้ยังมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนนารีวิทยา และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้สร้างความประทับใจซาบซึ้งแก่ผู้มีเกียรติ และผู้เกษียณอายุราชการเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 


 ภาพข่าวกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ "จากวันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 

นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ และนายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 


  

 

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148319
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2574
3639
14550
6113826
66652
89395
6148319
วันนี้ 2024-04-25 17:33

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :