พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เสริมสร้างการเรียนรู้ - (วันที่ 13 ก.ค. 59)

 

 

 

ห้องสมุดดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้   ในระหว่างวันที่  12 – 15  กรกฎาคม  2559 

เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

 

กิจกรรมในวันที่ 2 นี้เป็นการจัดกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จากแหล่งความรู้ที่ทางงานห้องสมุดจัดเตรียมไว้  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถสืบค้นข้อมูลหาความรู้ภายในห้องสมุดได้  กิจกรรมของทางแผนกประถมเป็นกิจกรรมการแสดงต่างๆที่กลุ่มสาระการงานอาชีพ เทคโนโลยี และศิลปะ

ร่วมจัดแสดง  ทิ้งท้ายด้วยกิจกรรม สนุกหรรษากับภาษาจีน ลิ้นพัน จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน  เสริมสร้างการเรียนรู้ :   ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 12 ก.ค. 59 | ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 13 ก.ค. 59   

  | ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 14 ก.ค. 59 |ข่าว/ภาพกิจกรรมวันที่ 15 ก.ค. 59 


ภาพข่าวกิจกรรมตอบคำถามสิ่งแวดล้อม  งานห้องสมุด  แผนกมัธยม  

นางกัญญา ตรีภพกิตติ,นางนรินทร์พร รอดสุภา(รายงาน)  ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


 

 

ภาพข่าวกิจกรรม ร้องเพลง ตอบคำถาม และการแสดงฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และศิลปะ  


   

ภาพข่าวกิจกรรมสนุกหรรษากับภาษาจีน ลิ้นพัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) แผนกมัธยม  

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981491
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1474
3235
7981
5950743
78304
171790
5981491
วันนี้ 2024-02-27 08:02

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :