พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 24 May 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยมุขนายกศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ครั้งที่ 3

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ชิงถ้วยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

 

 

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2560 โดยรอบชิงชนะเลิศ จัดในวันที่ 20 มีนาคม 2560

ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัล และกล่าวปิดการจัดการแข่งขันครั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลชายนั้นมุ่งสร้างเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจ

ของการเล่นกีฬาฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจ  ในการเล่นกีฬาฟุตบอลของเด็ก ๆ ต่อไป

 
 
 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีทีมส่งเข้าแข่งขัน ได้แก่ ร.ร.ดรุณาราชบุรี ร.ร.อนุบาลบางแพ ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

ร.ร.ดำเนินวิทยา ช้างเผือกอคาเดมี่ ด่านทับตะโก อคาเดมี่ชาวเหนือ

 

ผลการแข่งขันในครั้งนี้ คือ

รางวัลชนะเลิศ                   ได้แก่  ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   ได้แก่  ร.ร.ดรุณาราชบุรี ทีม B

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   ได้แก่  ช้างเผือกอคาเดมี่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3   ได้แก่  ร.ร.ดรุณาราชบุรี ทีม A

 

ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล นักกีฬา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รู้สึกชื่นชมต่อความสำเร็จของการจัดการแข่งขัน

ที่เป็นไปตามกฎกติกามารยาทของการแข่งขัน ต้องการให้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนดรุณาราชบุรีจะได้จัดให้มี

การแข่งขันในโอกาสต่อไป

 

 

ทั้งนี้ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

ทุกวันหลังเลิกเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง

      

 

 


ภาพข่าวชุดที่ 1   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6250505
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1007
3017
16652
6211627
81140
87698
6250505
วันนี้ 2024-05-24 11:27

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :