พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

“ธารน้ำใจดรุณาสู่ชุมชน” สานฝันเพื่อน้องโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

 

 

สภานักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัด กิจกรรม “ธารน้ำใจดรุณาสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดทุกปี ด้วยความร่วมมือ

ของสภานักเรียนและนักเรียนจิตอาสาของโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะได้รวบรวมสิ่งของต่าง ๆไปบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือน้องๆ

ที่ด้อยโอกาส ณ วัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี      

 

 
 

การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลนในสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มี

ความเสียสละรู้จักแบ่งปัน การเป็นผู้ให้แก่สังคม และเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียนและในปีนี้ถึงแม้ว่า

คณะกรรมการสภานักเรียน และนักเรียนจิตอาสา จะไม่ได้ไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่น้องๆที่วัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา เนื่องจากคุณพ่อ

สุเทพ ภูผา ติดภาระกิจสำคัญ แต่ด้วยความตั้งใจในการร่วมทำบุญของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ได้ร่วมบริจาค

สิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม

 

 

ทางคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ดำเนินการมอบสิ่งของบริจาคโดยมีบาทหลวง สมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูวีระเดช ยอแซฟ มอบสิ่งของบริจาคให้กับคุณพ่อสุเทพ ภูผา

เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกแม่พระฟาติมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่น้องๆ ต่อไป

          รายการสิ่งของบริจาคดังนี้

1.เสื้อผ้าเครื่องนุงห่ม ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

2.อุปกรณ์เครื่องเขียน หนังสืออ่านเล่น

3.อาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ขนมปังปี๊บ และขนมห่อแห้งต่าง ๆ

4.นมกล่อง UHT

5.งบประมาณสนับสนุนที่เรารับบริจาคครั้งนี้ ซึ่งเราได้มีการนำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้ออาหารแห้งเพื่อให้เพียงพอแก่น้อง ๆ

 

 

ภาพข่าว นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน) , นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) 

 


 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524872
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
735
2813
75983
4427964
90231
75989
4524872
วันนี้ 2023-02-09 07:17

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :