พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

English On Line Contest by EOL ครั้งที่ ๒

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน/ศูนย์สอบระดับจังหวัดในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์  

English On Line Contest by EOL ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยบริษัท อิงลิชออนไลน์เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

และได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียน ดรุณาราชบุรี บาทหลวง ดร.สุรินทร์  จารย์อุปการะ 

 

 

ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น ๙ โรงเรียน ๒๓ ทีม  

นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ผ่านการทดสอบ ๒ ทีมในระดับมัธยมปลายและได้เป็นตัวแทนใน  ๕ ทีมของจังหวัดราชบุรีในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

ออนไลน์รอบชิงแชมป์ระดับภาคที่ ๔ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ดังนี้  

 

 

-  ทีม The Mars  

 นายปฏิการณ์      ทองบัว    และ  นายภควัต      เหมือนจันทร์เชย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/1

 

-  ทีม Little Tiger

 นางสาววราภรณ์   ติรคุณบูรณะ   และ นางสาวพิจิตรา  สายเกื้อกูล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6/3

 
 
 
 
 

 

ทางบริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด ให้เกียรติโรงเรียนดรุณาราชบุรีมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ของแต่ละช่วงชั้น

โดยมีรองผู้อำนวยการระดับมัธยม บาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด  และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวภัสสร  เอมโกษา เป็นผู้มอบรางวัล

และร่วมถ่ายภาพกับตัวแทนนักเรียน 


ภาพข่าว 

 


 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639978
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1830
5743
14416
5601477
98932
92366
5639978
วันนี้ 2023-11-29 12:59

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :