พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สร้างเสริมจิตอาสาเปลี่ยนแปลงชีวิตเดือนกันยายน

 

     

 

ครู นักเรียนแผนกมัธยม ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมจิตอาสาเปลี่ยนแปลงชีวิต “ช่วยทำความสะอาดบริเวณถนนคฑาธร”  โอกาสเดือนกันยายน

“เดือนรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด”  ช่วงอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๕-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  โดยได้รับความร่วมมือ

จากผู้บริหาร ครู นักเรียนอย่างดียิ่ง

 

 

เดือนกันยายน “เดือนรณรงค์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด” เนื่องโอกาสวันที่ ๑ กันยายน “วันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม”

และวันสืบ นาคะเสถียร ผู้อุทิศชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาป่าและสัตย์ป่า  อีกทั้งสัปดาห์ที่  3  ของเดือนกันยายน  เป็นช่วงวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด  (Clean up world day)

ประกอบกับ พระประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรานซิส ผ่านพระสมณสาส์น“ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si)  ที่มุ่งให้มนุษย์ทุกคนช่วยกันดูแลโลก

ซึ่งเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยร่วมกัน  

รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายหลักประการหนึ่งของโรงเรียนดรุณาราชบุรีอีกด้วย นั่นคือการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ Daruna  Green & Clean

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมให้กับครูและนักเรียนเพื่อรณรงค์ให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกผังให้ครู  และนักเรียนมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสาโดย

อาศัยช่วงอบรมคุณธรรมของนักเรียน เวลา  12.20 – 12.50 น. ช่วงของวันที่  5- 23 กันยายน  2559  โดยจัดนักเรียนออกไปทำความสะอาด  วันละ 1 ห้อง  

แบ่งนักเรียนเป็น  5  กลุ่ม และจัดครูควบคุมดูแล วันละ 5 คน 

นักเรียนกลุ่มที่  1  ทำความสะอาดแนวถนนฝั่งตรงข้ามโรงเรียน เก็บกวาดขยะ จากร้านโอเอ ไปถึงหน้าร้านทำฟันหมอญาดา

นักเรียนกลุ่มที่  2  เก็บกวาดขยะ จากร้านโอเอไปถึงหน้าธนาคารกรุงไทย 

นักเรียนกลุ่มที่  3  ทำความสะอาดแนวถนนด้านหน้าโรงเรียน เก็บ ขวาดขยะ  จากประตู 1 ทางเข้าโรงเรียนไปถึง ประตู  2

นักเรียนกลุ่มที่  4 เก็บกวาดขยะจากประตู 1 ทางเข้าโรงเรียนไปถึงหน้าบ้านคุณหญิงน้อย

นักเรียนกลุ่มที่  5 นักเรียนนำผ้ามาเช็ดถู ทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศาลาที่พักผู้โดยสาร  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ไปรษณีย์

โดยทางโรงเรียน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด  เช่น  ผ้า ไม้กวาด ที่ตักขยะ ถังใส่ขยะ ถุงใส่ขยะ เหล็กปลายแหลมใช้สำหรับทิ่มขยะ ให้แก่นักเรียนทุกวัน

 

 

 

เมื่อครูและนักเรียนกลับมาแล้ว ได้ทำการพูดคุย  ไตร่ตรอง   แบ่งปันความรู้สึก  หรือข้อคิดที่ตนเองได้รับเพื่อพัฒนาตนเอง  ยกระดับจิตใจของตนเอง  

กิจกรรมนี้คงไม่จบอยู่เพียงเท่านี้  ต้องสานต่อไปเรื่อยเพื่อความยั่งยืน นักเรียนได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านนอกโรงเรียน

และขยายผลไปยังบ้านชุมชนของนักเรียน สถานที่ต่างๆ รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะ การทำลายธรรมชาติ

การทำลายสิ่งแวดล้อม การไม่มีระเบียบวินัยของคนในสังคมในปัจจุบัน นักเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  บ้านที่เราอยู่อาศัย

ในสังคมของเรา  เป็นต้นในโรงเรียนดรุณาราชบุรีของเรา

 

 

(  ให้โลกเราสวย พวกเรามาช่วยกัน รับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใส

อยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่ จะสวยอย่างไร  เป็นไปได้ด้วยมือของเรา )

 

 นายสุธรรม การเกตุ รายงาน

 


ภาพข่าว

นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981266
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1249
3235
7756
5950743
78079
171790
5981266
วันนี้ 2024-02-27 06:56

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :