พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 09 December 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมวันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

พระสันตะปาปาฟรังซิส กำหนดวันที่ ๑ กันยายน “วันภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม : การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน”

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  ได้แก่

 

-  การจัดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อร่วมกันดูแลชุมชนให้ปลอดขยะ

 

 

            -  การภาวนาเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เวลา ๐๗.๔๕-๘.๐๐ น. แผนกประถม มีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะนำภาวนา

แผนกมัธยมมี  บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์ นำภาวนา

 


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 

 


 

            -  การบริจาคเงินจากกิจกรรมเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี  เพื่อใช้ในการซื้อต้นไม้ผลปลูก

ในกิจกรรม “รักษ์ป่า รักษ์คน ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน” ณ ชุมชนวัดคาทอลิกแม่พระฟาติมา สวนผึ้ง ราชบุรี โดยบาทหลวงประสิทธิ์  รุจิรัตน์  รับมอบจาก

ประธานสภานักเรียน

 

 


ภาพข่าว

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)

             -  การปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธรหน้าอนุสาวรีย์พระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต และต้นมะฮอกกานีหน้าหอพักนักเรียนประจำ

 

 


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 


           

-  จิตอาสาดูแลความสะอาดบริเวณถนนคฑาธร โดยนักเรียนชั้น ม.๕/๑ ม.๕/๒ และ ม.๒/๓ พร้อมกับครูจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณซุ้มรอรถ และเก็บขยะ

บริเวณชุมชนถนนคฑาธร เวลา ๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีครูจิตอาสาช่วยดูแลนักเรียน

 

 

            สัปดาห์นี้ครูประจำชั้นติดตามส่งเสริมนักเรียนร่วมกิจกรรมเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ การดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบของห้องเรียน การดูแล

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของนักเรียน


ภาพข่าว

นายสุนทร  ปานบุษราคัม ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ)

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4307408
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2330
4145
18559
4266282
27752
101662
4307408
วันนี้ 2022-12-09 17:01

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :