พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 04 October 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ดรุณาเกมส์ : Green and Clean

 

  

 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 :   ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิด 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43 แผนกอนุบาล :   ภาพวันที่ 24-26 ส.ค. 59 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกประถม  :  ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59 

 มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพครั้งที่ 43  แผนกมัธยม   :   ภาพวันที่ 24 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 25 ส.ค. 59 | ภาพวันที่ 26 ส.ค. 59 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  วิทยาลาลัยอาชีวดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๔๓ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าอาคารคาเร็ตโต  โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

 

 

 

การเดินพาเหรดเพื่อเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ การสานต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย  ความเป็นหนึ่ง

เดียวกัน และการสร้างเสริมสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การแสดงพิธีเปิดโดยนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  โอกาสนี้มีโรงเรียนดรุณาราชบุรีทำบันทึกข้อตกลง

กับบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับ สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ บันทึกข้อตกลง

(MOU) ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชนระหว่างบริษัท สโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็น เอ็น เค ยูไนเต็ด จำกัด

 

 

 

ขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่ายสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ “มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ของสถาบันดรุณาราชบุรี

 

การแสดงพิธีเปิด ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

 

 

โปรดติดตามภาพกิจกรรมอีกมากมาย ได้ที่นี่เร็วๆนี้ !!!


ภาพข่าวกิจกรรม พิธีเปิด

นายประสิทธิชัย  คุณธร ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (ถ่ายภาพ) นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายวีดีโอ)

 

 

ภาพข่าวการแสดงพิธีเปิด

 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5459064
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
661
3386
10384
5422828
10384
88369
5459064
วันนี้ 2023-10-04 06:00

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :