พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Monday, 06 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

พิธีไหว้ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี 2560

 

 

 

 

           โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนแผนกอนุบาล แผนกประถมศึกษา แผนกมัธยมศึกษา โดยคณะผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. จำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการ พระสงฆ์ ซิสเตอร์ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะครู

โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มี

พระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์  สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ และ แฝงสาระที่เป็นคติธรรม

สอนใจมากมาย  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 

 
 
 
 
โดยมีกิจกรรมดังนี้
 

- ประธานจุดธูปเทียน และวางพวงมาลัยกร นมัสการพระ เริ่มวจนพิธีไหว้ครูขอพรพระ ตามด้วยเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล 

- การประดับเข็มการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2560 

- การร้องเพลงของนักเรียน ในเพลงครูในดวงใจ และเพลงรางวัลของครู โดยนางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
- การกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ครูในดวงใจ" โดยนายภูบดี  อินวารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
หลังจากนั้นผู้แทนนักเรียนกล่าวนำคาถาไหว้ครู ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน และให้ผู้แทนของแต่ละห้องนำพานไปให้คุณครู
 
- การร้องเพลงหมู่ของคุณครู ในเพลง "คนเก่งคนดี"  
 

           


ภาพข่าว [แผนกอนุบาล]   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ   (รายงาน )   ครูวาณี สุขสุเหิม ( ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว [แผนกมัธยมศึกษา]  นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์   ( ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4458153
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4256
5008
9264
4427964
23512
75989
4458153
วันนี้ 2023-02-06 19:55

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :