พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 09 December 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 คณาจารย์แผนกประถม

 

 

ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม   “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้คณะครูมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนให้มีนิสัย

รักการอ่านมากขึ้น  จึงมีการให้คณะครูอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  คนที่เขียนได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น

 

ในการนี้ ได้ทำการมอบเกียรติบัตรคุณครูสุดยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559  เมื่อวันที่   12  กันยายน 2559 

มอบโดยบาทหลวง สมเกียรติ  จูรอด  รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตามลำดับ ดังนี้

 

1.  คุณครูนราภรณ์ จุลลาย                ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถม

 

2.  คุณครูวันเพ็ญ ท้าวขุนราชา                    ครูธุรการวิชาการ

 

3.  คุณครูแน่งน้อย ทองอำไพ                     ครูธุรการวิชาการ

 

4.  คุณครูวรารินทร์ เผือกหอม                       ครูสายชั้น ป.1

 

5.  คุณครูพูลสิน จำปารัตน์                           ครูสายชั้น ป.2

 

6.  คุณครูกัลยา ริ้วทอง                               ครูสายชั้น ป.2

 

7.  คุณครูสุนันท์ จิตอร่าม                            ครูสายชั้น ป.4

 

  8.  คุณครูรุ่งนภา มอทิพย์                      ครูสายชั้น ป.4

 

  9.  คุณครูนฤมล เจิมนาค                       ครูสายชั้น ป.4

 

  10.  คุณครูสุขดี กรินทรากุล                   ครูสายชั้น ป.4

 

  11.  คุณครูชนิตา ปันธิโก                      ครูสายชั้น ป.5

 

  12.  คุณครูสุดศิริ จันทรสารี                    ครูสายชั้น ป.6

 

  13.  คุณครูปราณี อินทวงศ์                    ครูสายชั้น ป.6

                                                   

 

 

 


ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4307357
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2279
4145
18508
4266282
27701
101662
4307357
วันนี้ 2022-12-09 16:47

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :