พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ปีที่ 7 แผนกมัธยม

08/04/2016 :: 15:54:16 น.

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม  2559       มีดังนี้

เดือนมิถุนายน 2559

1.  เด็กหญิงพรไพลิน เรืองโรจนพร                    นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

2.  เด็กหญิงสุรางคนา ประดิษฐ์                        นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กหญิงกฤตยานี จันเจริญ                         นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4.  เด็กชายคุณานนต์ ทรงศรี                           นักเรียนชั้น        ม.1/10

 

5.  เด็กชายอิทธิ กฤษเจริญ                             นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

6.  เด็กชายจีรทีปต์ อินทร์สร                            นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

7.  เด็กชายศิริตระกูล สังเกตกิจ                        นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

8.  เด็กชายเดชวุฒิ ทับทิมทอง                        นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

9.  เด็กชายธนกร ประสารตระกูล                       นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

10 เด็กชายวิรวัฒน์ ศักดิ์ศรีสถาพร                     นักเรียนชั้น        ม.2/9

    11.  เด็กหญิงเพ็ญเพชร เกียรติพรมงคล                 นักเรียนชั้น        ม.2/10

 

    12.  เด็กชายเดชสิทธ จันทร์วิจิตรกุล                     นักเรียนชั้น        ม.3/9

 

    13.  นางสาวศิริวรรณ โสมกุล                              นักเรียนชั้น        ม.4/3

 

    14.  นางสาววิชชุดา เอี่ยมเวียง                            นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

    15.  นายวิศรุต โรจนาศรีรัตน์                               นักเรียนชั้น        ม.6/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2559

1.  เด็กชายเกียรติภูมิ แก้วมังกร                    นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

2.  เด็กหญิงกนกกาญจน์ เมืองจันทร์              นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กหญิงฐิตาภา สุดศรี                          นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4.  เด็กหญิงอัญชณิชา หงส์ทอง                   นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

5.  เด็กหญิงณบุญพร แก้วกระจ่าง                  นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

6.  เด็กหญิงปวีณ์นุช ตันกิตติกุล                    นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

7.  เด็กหญิงมนัสนันท์ พักเที่ยง                     นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

8.  เด็กหญิงวรรณวิสา อินทร์โพธิ์                   นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

9.  เด็กหญิงเนตรนภา ไกรสร                       นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

10.เด็กหญิงสง่างาม เขียดโทน                     นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

11.เด็กชายณัฐชนน  กิจเต่ง                        นักเรียนชั้น        ม.1/4

 

12.เด็กชายกฤษไนย์ รามนันท์                      นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

13.เด็กหญิงพรพิมล วรวัฑฒกี                      นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

14.เด็กหญิงอัจฉรา กลีบอุบล                       นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

15.เด็กชายธนดล กิตติเมธีกุล                      นักเรียนชั้น        ม.1/9

    16.เด็กหญิงปัณรสี สุขหอม                 นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

    17.เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรรักษ์                นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

    18.เด็กชายพงษ์ดนัย จันทร                 นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

    19.เด็กชายพุทธิพงศ์ เอี่ยมอำนวย          นักเรียนชั้น        ม.2/9

 

    20.เด็กชายอนิรุทธิ์ บริบูรณ์                  นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    21.เด็กชายชัยเกียรติ สุวรรณกูฎ             นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    22.เด็กชายทองไพบูลย์ ก่ำเพชร            นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    23.เด็กชายสุวัฒชัย จังมา                    นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

    24.เด็กชายกษิดิศ พิริยะกุล                  นักเรียนชั้น        ม.3/3

 

    25.เด็กชายอนุชา พรายเมฆ                  นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

    26.นางสาววิภาวี เสาะแสวง                  นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

    27.นางสาวกชกร ไพรนรินทร์                 นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

    28.นางสาวสุดารัตน์ รุ่งแสงจันทร์             นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

    29.นายธนาดล สีม่วงอ่อน                     นักเรียนชั้น        ม.5/6

 

    30.นายกันตภัทร ศิลา                         นักเรียนชั้น        ม.5/6


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524810
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
673
2813
75921
4427964
90169
75989
4524810
วันนี้ 2023-02-09 06:56

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :