พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 01 April 2020
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------

สุดยอดนักอ่าน "มัธยม" เดือนกุมภาพันธ์

 

"ยอดนักอ่าน"

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 ระดับมัธยมศึกษา

 

 

ห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 10  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น    

สุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563  มีดังนี้

 

 

เด็กชายกฤษณพงษ์ กิจเจริญ                      นักเรียนชั้น          ม.1/1

เด็กหญิงชนิกานต์ เสาสะลัย                        นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กชายพิจักษณ์ จักรเพชร                         นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กชายอมรเทพ ขุนเพชร                           นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กชายนราวิชญ์ ธูปทอง                            นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ แสงพันธ์                      นักเรียนชั้น          ม.1/3

เด็กชายเกรียงศักดิ์ แสงอินทร์                      นักเรียนชั้น          ม.1/8

เด็กชายภัทรพล ชมภู                                 นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กชายสรวิชญ์ บุญลา                               นักเรียนชั้น          ม.2/1

เด็กชายธนกฤต หงสกุล                              นักเรียนชั้น          ม.2/7

เด็กหญิงพัชริญา ทองพัฒน์                          นักเรียนชั้น          ม.2/10

เด็กหญิงเจนภา ทองมี                                 นักเรียนชั้น          ม.2/10

นางสาวพรปวีณ์ อรุณแจ้ง                             นักเรียนชั้น          ม.4/3

นางสาวสุภาวดี อินทร์กลิ่น                            นักเรียนชั้น          ม.4/3

นางสาวพีรดา อ่อนน้อม                                นักเรียนชั้น          ม.5/1

นางสาวมนทกานต์ อึงฤทธิเดช                      นักเรียนชั้น          ม.5/1

นายปรินทร นนทราช                                   นักเรียนชั้น          ม.5/4

นางสาวพิมพ์วรีย์ ชมภูพันธ์                           นักเรียนชั้น          ม.5/4

นายปวเรศ ตรีเพ็ชร์                                     นักเรียนชั้น          ม.5/5

นายธีรภัทร์ ภู่เด่นดวง                                  นักเรียนชั้น          ม.5/5

 

 


ภาพข่าว กิจกรรม


 

 

 
 

กำหนดการรับสมัคร
ปีการศึกษา2563

 

          ************************

 

หลักฐานการสมัครเรียน
นักเรียนใหม่ 2563


          ************************

 

วีดีโอเด่น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1802833
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
79
1249
2622
1795548
79
23480
1802833
วันนี้ 2020-04-01 02:53

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :