พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

รางวัลการแข่งขัน "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" (แผนกมัธยม)

   

   

 

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้มอบรางเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน

ในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

 

1.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลระดับเหรียญทอง

- เด็กหญิงกันดาวิชญ์ ธรรมดี

- เด็กหญิงชฎาทิพ เทียมนาค

- เด็กหญิงอาทิตยา บัวแย้ม

- เด็กหญิงพัลลภา รอดสวัสดิ์

- เด็กชายธีรโชติ จงดี

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนลินิ สำเริง และ คุณครูสุมารยาท จันทรวงศ์

2.การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ACORD Website Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กชายชิติพัทธ์ สนองสิทธิ์

- เด็กชายณัฐภัทร ศรีทอง

-เด็กชายวงศกร ศรีทองเทศ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์

3.การแข่งขันทักษาการใช้คอมพิวเตอร์สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัล

เหรียญทองแดง

- นางสาวรัตนารวี กฤษสุวรรณ

- นางสาวฐนิชา ปิติรัตน์

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูชาตรี ศรีมิ่งวงศ์

4.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

5.การแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทองแดง

- เด็กหญิงพลอยชมพู มีมูลผล

- เด็กหญิงฑิตยา ธโนปจัย

- เด็กหญิงสุกฤดา พันธุสะ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจันทร์จิรา กระดังงา และคุณครูชุติมา โชติชูศรี

6.การแข่งขันการแสดง(Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญเงิน

- เด็กหญิงณัฐธิดา อุไรรักษ์

- เด็กหญิงพัทธ์พันนันท์ นาคสวาท

- เด็กชายสหรัฐ กันคล้อย

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูบัลลพ บานแย้ม และคุณครูกิ่งกาญจน์ ประโมทนังค์

7.การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงธนิสรา สุขสมัย

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสาวิตรี ศรีจันทร์

8.การแข่งขันศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงธีรนาฎ แซ่เฮ้ง

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูอำไพ บุญยะวาศรี

9.การแข่งขันร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทอง

- เด็กหญิงปวีณ์สุดา เพิ่มสวัสดิ์ชัย

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว

10.การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญทองแดง

- เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิ์เดช

11.การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลลเหรียญทอง

- เด็กหญิงธัญชนก สุทธิประสิทธิ์

12.การแข่งขัน ฟัง พูด อ่าน เขียน (Multiskills) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รางวัลเหรียญเงิน

- เด็กชายกลทีป์ อัยราน้อย

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์(รายงาน)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148365
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2620
3639
14596
6113826
66698
89395
6148365
วันนี้ 2024-04-25 17:50

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :