พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การมอบรางวัลให้คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับเกียรติบัตรในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยรายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี มีดังนี้

 

1. นายภาคภูมิ เข็มเจริญ ประธาน

2. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ รองประธาน

3. นายณภัทร ศรัทธาผล เลขานุการ

4. นายอภิพล ด้วงเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ

5. นางสาวนภัสวรรณ เอี้ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

6. นางสาวพนิตนันท์ ประสูตรแสงจันทร์ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

7. นายภูบดี อินวารี กรรมการฝ่ายกิจกรรม

8. นายกิตติพงศ์ ศรีสวาท กรรมการฝ่ายกิจกรรม

9. นางสาวนริศรา มีมาก กรรมการฝ่ายกิจกรรม

10. นางสาวชิดชนก สัตยวินิจ กรรมการฝ่ายกิจกรรม

11. นางสาวรวงข้าว พลับอิน หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

12. นางสาวอรัชพร ซื่อตรง กรรมการฝ่ายปฏิคม

13. นางสาวญาณกร ธรรมปาพจน์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

14. นายชินดนัย จตุปาริสุทธิศีล กรรมการฝ่ายปฏิคม

15. นายสหัสวรรษ เอมโอษฐ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

16. นายเดโชมัย ธนะไพบูลย์ กรรมการฝ่ายปฏิคม

17. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

18. นางสาวศิริกัญญา กันทะมา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

19. นางสาวนริศรา แทวแดง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

20. นางสาวกนกวรรณ ทัศนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

21. นางสาวธนพร สิงโต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

22. นางสาวปรียานุช วิเชียรชูตระกูล เหรัญญิก

23. นางสาววิภาวรรณ หนูหริ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148397
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2652
3639
14628
6113826
66730
89395
6148397
วันนี้ 2024-04-25 18:03

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :