พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Saturday, 11 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ระดับมัธยม

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญเงิน

นางสาวสหัสวัลย์ บางลานทอง

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูชุติมา โชติชูศรี

 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพันธ์ ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง

นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว

 

การประกวนดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Endemble) ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวกมลเนตร สังฆทิพย์

นายกฤติภัค อนุรัตน์

นางสาวฐิติรัตน์ อินทร์โสภา

นางสาวณิชารีย์ บุญสุข

นายนิทัศน์ มณีฉาย

นางสาวบุษยมาส อินนาดอน

นายพศวัต สิถิรบุตร

นายพัชร เทียนวิชัย

นายพีรภูมิ พูลเปี่ยม

นางสาววีรพัชร์ เกตุแก้วสกุลวงศ์

นางสาวอัญมณี ใบเทศ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูปกิจ เหมือนจันทร์เชย และคุณครูวินิธา ทรัพย์เห็นสว่าง

 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1 - ม.3 ได้รางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟักทอง

เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิเดช

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนริศรา เวียงลอ

 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง

นางสาวจิรภัทร ทรัพย์กุล

นายนฤเบศ ปั่นแก้ว

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูวันวิสา พรหมพา

 

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวพรรณปพร ขำจา

เด็กหญิงศศินา สอาดศรี

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แจ่มใส

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุมารยาท จันทรวงศ์ และคุณครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)

 


 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1880812
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
18
571
3756
1871909
6782
25407
1880812
วันนี้ 2020-07-11 00:55

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :