พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ระดับมัธยม

   

   

 

การมอบรางวัลงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญเงิน

นางสาวสหัสวัลย์ บางลานทอง

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูชุติมา โชติชูศรี

 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพันธ์ ประเภทหญิง ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง

นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูจิตราภรณ์ กอบแก้ว

 

การประกวนดนตรีประเภทวงเครื่องลม(Wind Endemble) ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวกมลเนตร สังฆทิพย์

นายกฤติภัค อนุรัตน์

นางสาวฐิติรัตน์ อินทร์โสภา

นางสาวณิชารีย์ บุญสุข

นายนิทัศน์ มณีฉาย

นางสาวบุษยมาส อินนาดอน

นายพศวัต สิถิรบุตร

นายพัชร เทียนวิชัย

นายพีรภูมิ พูลเปี่ยม

นางสาววีรพัชร์ เกตุแก้วสกุลวงศ์

นางสาวอัญมณี ใบเทศ

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูปกิจ เหมือนจันทร์เชย และคุณครูวินิธา ทรัพย์เห็นสว่าง

 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1 - ม.3 ได้รางวัลเหรียญทอง

เด็กหญิงจุฑามาศ ฟักทอง

เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิเดช

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูนริศรา เวียงลอ

 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4 - ม.6 ได้รางวัลเหรียญทอง

นางสาวจิรภัทร ทรัพย์กุล

นายนฤเบศ ปั่นแก้ว

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูวันวิสา พรหมพา

 

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1 - ม.3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวพรรณปพร ขำจา

เด็กหญิงศศินา สอาดศรี

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ แจ่มใส

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุมารยาท จันทรวงศ์ และคุณครูสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148207
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2462
3639
14438
6113826
66540
89395
6148207
วันนี้ 2024-04-25 16:56

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :