พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   

 

 

สรุปผลการจัดกิจรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560  ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ. จอมบึง จ. ราชบุรี

 

ข้อมูลทั่วไป

                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2560  ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 

               

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 422 คน 

2.เข้าร่วมกิจกรรม 419 คน คิดเป็น ร้อยละ 99.29 ของนักเรียนทั้งหมด2.ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีจำนวน 34 คน

3.ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่

 

ความรับผิดชอบ ดังนี้

                ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นม. 3  ได้แก่ นายภูมิเกียรติ  นิลภูมิ

                ประธานกิจกรรมรอบกองไฟ ชั้นม. 3  ได้แก่  นายภูมิเกียรติ  นิลภูมิ

                ผู้อำนวยการค่ายได้แก่ นายวุฒิพงษ์  เหล่าอนันตทรัพย์

                รองผู้อำนวยการค่าย   ได้แก่ นางสาวณิชวรรณ  ชูไธสง

                พิธีกรได้แก่ นายเสนาะ  ประเสริฐจิตร

 

                ในการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม.3 มีกิจกรรมหลักดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมเดินทางไกล ผู้รับผิดชอบ นายณรงค์วุฒิพันธ์   ต๊ะหน่อง

2.กิจกรรมยังชิพในป่า ผู้รับผิดชอบ นายเสนาะ ประเสริฐจิตร

3.กิจกรรมทำอาหาร ผู้รับผิดชอบ นางสุมารยาท  จันทรวงศ์

4.กิจกรรมนันทนาการ / เกม ผู้รับผิดชอบ นายอนุชิต  เย็นนะสา

5.กิจกรรมผจญภัย ผู้รับผิดชอบ  นายสุนทร  ปานบุษราคัม

6.กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า ผู้รับผิดชอบ นายภัทรพงศ์  ดุลยโกวิทย์

7.กิจกรรมประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม ผู้รับผิดชอบ นางสาวนริศรา  เวียงลอ

8.กิจกรรมลอดซุ้มเสือ ผู้รับผิดชอบ นางวัฒนา ขาวลมัย

9.กิจกรรมเข็มทิศ  ผู้รับผิดชอบ นายสุนทร  ปานบุษราคัม

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ) 

 


 

 !! ภาพเพิ่มเติมคลิก !! 

 

 

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6147823
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2078
3639
14054
6113826
66156
89395
6147823
วันนี้ 2024-04-25 14:48

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :