พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560

 

           

 

เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม“ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและ

รักการอ่านมากขึ้น  จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือ

เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบ

เพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2560  มีดังนี้

 

                 1. เด็กหญิงรักฤทัย  มาฆะนุกิจ                                นักเรียนชั้น ม.1/3

                 2. เด็กชายสินวัตร์  หาเรือนมิตร                               นักเรียนชั้น ม.1/3

                 3. เด็กชายภัทรพล  สว่างงาม                                 นักเรียนชั้น ม.1/4

                 4. เด็กชายต้นน้ำ  แดงสวาท                                   นักเรียนชั้น ม.1/4

                 5. เด็กหญิงกฤติกา  ติวสร้อย                                  นักเรียนชั้น ม.2/2

                 6. เด็กหญิงสุชานันท์  ตำนานวาลย์                          นักเรียนชั้น ม.2/2

                 7. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เดือนอุ่ม                              นักเรียนชั้น ม.2/5

                 8. เด็กหญิงอัจฉรา  กลีบอุบล                                  นักเรียนชั้น ม.2/5

                 9. เด็กชายธนดล  กิตติเมธีกุล                                 นักเรียนชั้น ม.2/5

                 10. เด็กหญิงพรพิมล  วรวัฑฒกี                               นักเรียนชั้น ม.2/7

                 11. เด็กชายธนภัทร  วิลัยเลิศ                                  นักเรียนชั้น ม.2/8

                 12. เด็กชายพีรพงษ์  ไทยประสานทรัพย์                    นักเรียนชั้น ม.2/8

                 13. เด็กชายอธิษฐ์พัฒน์  รุณรู้รอบ                            นักเรียนชั้น ม.2/8

                 14. เด็กชายพีรวิชญ์  ธรรมปาพจน์                            นักเรียนชั้น ม.2/8

                 15. เด็กชายณัฐกมล  ศรัทธาผล                               นักเรียนชั้น ม.2/8

                 16. เด็กหญิงฐนิชา  ปิติรัตน์                                    นักเรียนชั้น ม.3/1

                 17. เด็กหญิงรัตนารวี  กฤษสุวรรณ                            นักเรียนชั้น ม.3/1

                 18. เด็กชายนราวิชญ์  ทองทวี                                 นักเรียนชั้น ม.3/2

                 19. นางสาวดวงนภา  คล้ำฉาย                                 นักเรียนชั้น ม.6/1

                 20. นางสาวพีรยา  หล่อยดา                                    นักเรียนชั้น ม.6/2

 


ภาพข่าว   คุณครู 

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6147925
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2180
3639
14156
6113826
66258
89395
6147925
วันนี้ 2024-04-25 15:16

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :