พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 

             

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมหกรรม 9 Sci 2017 "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ปีการศึกษา 2560

ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560

ผลการแข่งขันมีดังนี้

winkกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศwink

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ฐานาพิชัยศักดิ์

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ

 

laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีlaughing

 1. รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Power Point ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงรัตนาวรี  กฤษสุวรรณ

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาววนัชพร  เชื้อวิวัฒน์ 

 

     laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์laughing

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กชายอนุชิต  เหลนปก 

 

 laughingกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยlaughing

 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ได้แก่  เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

         เด็กหญิงนภัทร ศรีสารากร  

 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ได้แก่  นางสาวฐิติรัตน์ อินทรโสภา

          นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง  

 


ภาพข่าว  คุณครูกิ่งกาญจน์ จำเริญ (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639808
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1660
5743
14246
5601477
98762
92366
5639808
วันนี้ 2023-11-29 11:46

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :