พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 29 November 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรม"น้องอำลาพี่ ม.6 " ปีการศึกษา2559

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมน้องอำลาพี่ม.6 ดำเนินการโดยคณะกรรมการสภานักเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นเพื่ออำลาพี่ ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พี่จะจบการศึกษาออกไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ได้รับความร่วมมือ

จากรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
 

การดำเนินกิจกรรม ช่วงแรก ต้อนรับพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสู่กิจกรรมโดยการเดินผ่านซุ้มหมู่ธงขาวแดง ซึ่งเป็นธงประจำโรงเรียน

ดรุณาราชบุรีเข้าสู่โดมอาคารพิธี ช่วงที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ทำการล้อมวงพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 บูม และร้องเพลงอำลา

ในบทเพลง “ฉันจะมีเธออยู่”  ช่วงที่ 3 นายอัครพล จันทร ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ได้กล่าวความรู้สึก

และอำลาพร้อมอวยพรให้พี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ลำดับต่อมา ตัวแทนรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวความรู้สึกและอำลาคณะครู รุ่นน้อง

ช่วงที่ 4 เปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้อำลาพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างขวัญกำลังใจ

ความประทับใจ  ที่เกิดจากความรักความผูกผันกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องร่วมรั้วขาวแดง ร่วมสถาบัน

 

 

 

          บรรยากาศในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขความประทับใจ จากน้องๆที่ได้มอบให้กับรุ่นพี่มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบ

ก้าวออกไปจากรั้วดรุณาราชบุรี เพื่อไปพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นไปในการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง และ

พัฒนาประเทศชาติให้เดินหน้าอย่างมีคุณภาพเป็นคนที่มี “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข” ตามปรัชญาโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 


ภาพข่าวชุดที่ 1   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน ) นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงษ์  , นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  ( ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าวชุดที่ 2    

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5639997
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1849
5743
14435
5601477
98951
92366
5639997
วันนี้ 2023-11-29 13:13

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :