พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำดรุณาราชบุรี

 
 

 

 

ผลการแข่งขันว่ายน้ำอัลปาก้าแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 ณ สระว่ายน้ำอัลปาก้า สปอร์ตคลับ  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีดังนี้  

 

 

 
 

1. รุ่นอายุ 9 ปี ชาย

    -  4 เหรียญทองแดง ได้แก่ ด.ช.อธิป ศรีมะโน

2. รุ่นอายุ 10 ปี ชาย

    -  1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  ได้แก่  ด.ช.ปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาทร 

    -  4 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง  ได้แก่   ด.ช.ธีรภัทร กฤษณะเศรณี

 

3. รุ่นอายุ 14 ปี ชาย

    -  2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2  เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ประเภทบุคคลชาย

       ได้แก่  ด.ช.กฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ

 

4. รุ่นอายุ 11 ปี หญิง

    -  1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง  และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลหญิง

      ได้แก่  ด.ญ.กฤติมา แก้วศิริรัตน์

 

5. รุ่นอายุ 14 ปี หญิง

    -  5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลหญิง

      ได้แก่  ด.ญ.ปาลิดา โขจุลธรรม

 

6. รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป หญิง

    -  6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทบุคคลหญิง                                

      ได้แก่  น.ส.หงลดา โขจุลธรรม

         

laughinglaughing*** ฝึกซ้อมโดย-ครูดนัย อัยราน้อย ***laughinglaughing

 


ภาพข่าวการแข่งขัน   นายดนัย  อัยราน้อย (รางาย,ถ่ายภาพ)

 


 

ภาพข่าวมอบรางวัล   นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524639
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
502
2813
75750
4427964
89998
75989
4524639
วันนี้ 2023-02-09 05:38

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :