พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกมัธยม ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน พฤศจิกายน  2559       มีดังนี้

 

เดือนพฤศจิกายน 2559 

  

1. เด็กชายนฤพน ฤทธิบุญ                           นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

2. เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญสุข                       นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3. เด็กหญิงสุชานันท์ ตำนานวาลย์                นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4. เด็กหญิงธนิสรา สุขสมัย                         นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

5. เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสุข                      นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

6. เด็กชายอภิรัตน์ รัตนพุก                          นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

7. เด็กชายสรสิช ม่วงตน                             นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

8. เด็กชายศุภณัฐ สุมาลย์                             นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

9. เด็กหญิงปราณปรียา หงส์โต                       นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

10. เด็กหญิงเอมมิกา มีแก้ว                           นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

11. เด็กหญิงนภัสวรรณ คูณทวี                      นักเรียนชั้น        ม.2/1

 

12. เด็กหญิงมนทกานต์ อึงฤทธิเดช                นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

13. เด็กหญิงชนากานต์ เทพชื่น                     นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

14. เด็กหญิงกฤษณา ขุนศรีรักษา                    นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

15. เด็กหญิงสุวิชญา พานุพันธ์                      นักเรียนชั้น        ม.2/2

   16. เด็กหญิงสุทัตตา กล่ำทอง                       นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

  17. เด็กหญิงอมรรัตน์ ประสมทรัพย์                   นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

  18. เด็กหญิงวรรษมล แก้วเกิด                       นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

  19. เด็กชายนาวี ตรีมาลา                               นักเรียนชั้น        ม.2/3

 

  20. เด็กหญิงวิรากร วงศ์สิงห์                          นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

  21. เด็กชายพุฒินาท วิบูลย์ธนภัณฑ์                  นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

  22. เด็กหญิงธัญชนก สุทธิประสิทธิ์                   นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

  23. เด็กหญิงณัฐริชา บุญท้วม                          นักเรียนชั้น        ม.2/7

 

  24. เด็กชายรัชชานนท์ คำภา                         นักเรียนชั้น        ม.2/10

 

  25. เด็กหญิงเกวลิน เกษมสุข                         นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

  26. นางสาวศิริกัญญา กันทะมา                        นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  27. นางสาวศิริพิมพ์ คำพุก                            นักเรียนชั้น        ม.4/5

 

  28. นายยศวรรธน์ นาคขำ                             นักเรียนชั้น        ม.4/6

 

  29. นางสาวรัตนาภรณ์ จอมพงศ์สวัสดิ์               นักเรียนชั้น        ม.5/2

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
รายการ DR Today
(คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ)
 
 
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
อัตราค่าธรรเนียมการเรียน เทอม 1/2564
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3074788
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1898
4052
19109
3018164
281307
87723
3074788
วันนี้ 2021-09-23 12:19

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :