พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ดีเจเสียงใส หัวใจรักเสียงเพลง”

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  จำนวน 10 คน เข้ารับการอบรมในหัวข้อ

“ดีเจเสียงใส หัวใจรักเสียงเพลง” ณ ห้องบอสโก 1 รองอาสนวิหาร วัดนักบุญยอห์น บอสโก บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโดย

สื่อมวลชลคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี โดยมี บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม

ทักทายคณะครู  และนักเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมและแนะนำคณะวิทยากรที่มาให้การอบรมในครั้งนี้

 

 

ในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก ดีเจมืออาชีพ มาให้คำแนะนำแบ่งปันประสบการณ์การเป็นผู้ประกาศพร้อมให้ความมั่นใจกับผู้เข้าอบรมทุก ๆท่าน ในเรื่อง

การเตรียมเป็นผู้ประกาศที่ดี และอาชีพผู้ประกาศในปัจจุบัน สำหรับภาคบ่าย คณะวิทยากรจาก สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ให้การอบรมเชิงปฏิบัติ

แก่ผู้เข้าอบรมคือ ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ การฝึกเป็นผู้ประกาศ อัดเสียง ฯลฯ เพื่อเพิ่มทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ประกาศที่ดีในอนาคต


จากการสอบถามความคิดเห็นและความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม ดีเจเมย์และดีเจฝน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

พูดถึงการอบรมในครั้งนี้ว่า “คาดหวังจะได้มุมมอง และประสบการณ์จากการอบรมนี้เพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกาศที่ดีต่อไปในอนาคต  ชอบวิทยากรทุกท่านที่แบ่งปัน

ประสบการณ์ในระหว่างการอบรมนี้มากค่ะ ขอบคุณมาก คงมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไปค่ะ”

 


ภาพข่าว

นายชุมพร ศรีนุกุลชัย (รายงาน) 

สื่อมวลชลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี (ถ่ายภาพ)

 

 

 

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981597
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1580
3235
8087
5950743
78410
171790
5981597
วันนี้ 2024-02-27 08:32

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :