พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกมัธยม ประจำเดือนกันยายน

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน กันยายน  2559       มีดังนี้

 

เดือนกันยายน 2559 

 

1.  เด็กหญิงบุณยวีร์ พิศสะอาด                       นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

2.  เด็กหญิงนลินนิภา พันพ่วง                        นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

3.  เด็กชายทรงพล โถทอง                           นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

4.  เด็กหญิงโชติกา โยคาพจร                       นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

5.  เด็กชายณัฐนนท์ คำเทิ้ม                          นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

6.  เด็กชายปรัชญา ล้อแก้วมณี                      นักเรียนชั้น        ม.1/7

 

7.  เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม                     นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

8.  เด็กชายกฤติกร โห้หอมจิตร                     นักเรียนชั้น        ม.2/4

 

9.  เด็กชายธนบูรณ์ กลัดศรี                          นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

10. เด็กชายปฏิภาณ อยู่เทศะ                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

11. เด็กชายเกียรติบวร วงษ์วร                        นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

12. เด็กชายรัชชานนท์ เสมอใจ                      นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

13. เด็กชายพีระพงษ์ เถาทอง                        นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

14. เด็กชายจักรพรรณ น้อยสะอาด                  นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

15. เด็กชายสิทธิโชค ศรีสอาด                       นักเรียนชั้น        ม.2/8

  

  16. เด็กชายภูริช สุริแสง                               นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  17. เด็กชายธีรศักดิ์ แจ้งจิตร                           นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  18. เด็กชายพีรภัทร มีล้อม                            นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  19. เด็กชายบัณฑิต ปรียาชีวะ                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  20.เด็กชายพงษ์ศักดิ์ กุณาศล                         นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  21 เด็กชายเกษม ฟักแก้ว                              นักเรียนชั้น        ม.2/8

 

  22. เด็กหญิงณิชารียุ์ บุญสุข                           นักเรียนชั้น        ม.3/1

 

  23. เด็กชายวิธิสรรค์ รุ่งจำรัส                           นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

  24. เด็กหญิงกาญจนี ยิ้มย่อง                          นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

  25. เด็กหญิงชนินาถ เลียงผา                         นักเรียนชั้น        ม.3/6

 

  26. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพย์ประเสริฐ                 นักเรียนชั้น        ม.4/1

 

  27. นายชูศักดิ์ สวัสดีจุ้ย                                นักเรียนชั้น        ม.4/4

 

  28. นางสาวชลธิชา ไม่น้อย                            นักเรียนชั้น        ม.5/2

 

  29. นายมงคล โศจิพลกุล                              นักเรียนชั้น        ม.6/1

 

  30. นายกฤตภัค เกิดเสมอ                             นักเรียนชั้น        ม.6/3

 


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524695
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
558
2813
75806
4427964
90054
75989
4524695
วันนี้ 2023-02-09 06:03

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :