พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Wednesday, 04 October 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกมัธยม ประจำเดือนสิงหาคม

 

 

งานห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น 

จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน  โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือนให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  ประจำเดือน สิงหาคม  2559       มีดังนี้

 

เดือนสิงหาคม 2559 

 

1.  เด็กชายภาคภูมิ   รัตนพิทักษ์                นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

2.  เด็กชายธีรโชติ   จุ่นเจิม                      นักเรียนชั้น        ม.1/1

 

3.  เด็กหญิงกฤติกา   ติวสร้อย                   นักเรียนชั้น        ม.1/2

 

4.  เด็กหญิงภัทรวดี   อึงฤทธิเดช               นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

5.  เด็กหญิงสวิชญา   เทพนาวา                นักเรียนชั้น        ม.1/3

 

6.  เด็กชายศุภวิชญ์   คำพล                     นักเรียนชั้น        ม.1/4

 

7.  เด็กชายนภนต์   แก้วแสนตอ                นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

8.  เด็กชายประเสริฐ   ศรีโชติ                   นักเรียนชั้น        ม.1/5

 

9.  เด็กชายกฤษฎา   ธัญญาสุวัฒนะ            นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

10.  เด็กชายศุภกิตติ์   คำยศ                   นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

11.  เด็กชายธนวัฒน์   ธณวิวัติ                 นักเรียนชั้น        ม.1/6

 

12.  เด็กหญิงอริศรา   กลิ่นกาหลง             นักเรียนชั้น        ม.1/7

 

13.  เด็กหญิงพรรวสา   ดียิ่ง                    นักเรียนชั้น        ม.1/8

 

14.   เด็กชายชนิสร   บุษบาธาร                นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

15.  เด็กหญิงศิรดา   บัวแย้ม                    นักเรียนชั้น        ม.2/2

 

  16.  เด็กชายปวเรศ   ตรีเพ็ชร์                      นักเรียนชั้น        ม.2/5

 

  17.  เด็กชายจิรภัทร   ศีลาเนียม                   นักเรียนชั้น        ม.2/5

 

  18.  เด็กชายจักรรินทร์   พุกภูษา                  นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

  19.  เด็กชายกิตติพงศ์   เวียงวิเศษ                นักเรียนชั้น        ม.2/6

 

  20.  เด็กชายนนทกร   รังสีสุกานนท์               นักเรียนชั้น        ม.3/2

 

  21.  เด็กหญิงศุภรัสมิ์   หาญธรรม                 นักเรียนชั้น        ม.3/5

 

  22.  เด็กหญิงปิ่นมุก   เตชะเกียรติพาณิชย์        นักเรียนชั้น        ม.3/6

 

  23.  เด็กชายวงศธร   วงศ์สอน                     นักเรียนชั้น        ม.3/9

 

  24.  นางสาววนัชพร   เชื้อวิวัฒน์                  นักเรียนชั้น        ม.4/3

 

  25.  นายกฤตภัค   อนุรัตน์                         นักเรียนชั้น        ม.4/4

 

  26.  นางสาวดวงนภา   คล้ำฉาย                  นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

  27.  นางสาวนภัสสร   ขุนนุชนารถ                นักเรียนชั้น        ม.5/1

 

  28.  นางสาวพีรยา   หล่อยดา                     นักเรียนชั้น        ม.5/2

 

  29.  นางสาวแสงทอง   แซ่ม้า                     นักเรียนชั้น        ม.6/1

 

  30.  นางสาวปรารถนา   ตันติสังวรากูร            นักเรียนชั้น        ม.6/2

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม

นางกัญญา ตรีภพกิตติ (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5459316
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
913
3386
10636
5422828
10636
88369
5459316
วันนี้ 2023-10-04 07:50

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :