พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Friday, 09 December 2022
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนมัธยม

 

 

นักเรียนอ้วน และระดับชั้นมัธยมศึกษา   เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกิน  ในเด็กนักเรียนในเขตตำบลหน้าเมือง  ประจำปีการศึกษา

2559 ณ หอประชุม  เซนต์ปอล  อบรมวันที่  31  สิงหาคม  2559  รุ่นที่  2  นักเรียนอ้วนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  115  คน  จัดอบรมโดยศูนย์สุขภาพชุมชน 

ประชานุเคราะห์   โรงพยาบาลราชบุรี

 

การอบรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้เรื่องภัยร้ายจากโรคอ้วน ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหาร หลักการออกกำลังกาย

เคล็ดลับการควบคุมน้ำหนัก  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้านภาวะโภชนาการ  ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

 

 

 

การอบรมในภาคบ่าย  แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น   4   กลุ่ม   เข้าเรียนรู้ตามฐานดังต่อไปนี้

 

ฐานที่ 1  รู้ได้อย่างไรว่าอ้วน    นักเรียนได้รับแจกเอกสารคนละ 1 เล่ม  ทำกราฟแสดงเปรียบเทียบน้ำหนักกับส่วนสูง โดยนักเรียนใช้ไม้บรรทัดลากเส้นแล้วดู

ผลเกณฑ์น้ำหนักของตนเองว่าอยู่ในเกณฑ์ไหน  น้ำหนักสมส่วน  อ้วน  อ้วนมาก  

 

ฐานที่ 2  ฉลาดคิด  ฉลาดกิน     นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องดื่มต่างๆ ที่วางขาย  มีส่วนผสมของน้ำตาลกี่กรัม  ขนมขบเคี้ยวต่างๆ  นมกล่อง  มีปริมาณน้ำตาล

ที่เป็นส่วนผสมเท่าไร  เมื่อรับประทานแล้วจะมีปริมาณน้ำตาลสะสมอยู่ในร่างกาย เท่าไร  ซึ่งนักเรียนควรเลือกรับประทานอย่างถูกต้อง

 

ฐานที่ 3   คุมน้ำหนักให้สำเร็จ มีเคล็ดลับอะไร นักเรียนได้แบ่งกลุ่มระดมความคิด บทบาทเกี่ยวกับการลดความอ้วนของตนเอง ชุมชน  ครอบครัว โรงเรียน 

ควรมีการดำเนินการอย่างไรและออกมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนได้ฟัง    และสรุปแนวปฏิบัติร่วมกัน

 

ฐานที่ 4  ฝึกออกกำลังกาย   ( เก้าอี้ขยี้พุง )   นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติท่าการออกกำลังกาย เพื่อลดพุง  ลดเอว  โดยนั่งเก้าอี้ปฏิบัติท่าทางการออกกำลังกาย  

ทั้งหมด   15  ท่า  

 

 

 

การติดตามนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน  (นักเรียนอ้วน)   โรงเรียนจะได้ติดตามดูแลนักเรียนต่อไป  ติดตามเรื่องน้ำหนัก  -ส่วนสูง ของนักเรียนในแต่ละเดือน

พร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนด้านโภชนาการทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์โรงพยาบาลราชบุรี  ที่มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน


ภาพข่าว

นายสุธรรม  การะเกตุ  (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)

 

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4307199
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2121
4145
18350
4266282
27543
101662
4307199
วันนี้ 2022-12-09 15:28

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :