พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

STEM Education Camp ปีที่ 2

08/15/2016 :: 08:35:41 น.

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรม

STEM Education Camp ปีที่ 2 (Wide World by STEM II) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2559  สำหรับนักเรียนห้องพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ (ม.1/2)

ห้องพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ (ม.1/3)  ห้องพัฒนาศักยภาพด้าน ICT (ม.1/1) และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

( ม.4/1)

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ยกระดับผลการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักการ STEM ศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ  ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 

  

สำหรับกิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

1.  กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในศตวรรตที่ 21

2.  กิจกรรม STEM 1    ศรลมชวนคิด  ชี้ทิศบอกทาง

3.  กิจกรรม STEM 2    คาน....สมดุลแห่งชีวิต

4.  กิจกรรม STEM 3    ถุงประคบร้อนจำเป็น

5.  กิจกรรม   STEM 4    พลังงานสะอาด (Green Mech)

 

 

ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม

            นักเรียนสามารถบูรณาการ  การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM  ศึกษา  ในการวางแผนแก้ปัญหา

ในกิจกรรมที่กำหนด  และสามารถสร้างชิ้นงาน  นวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถอภิปรายและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และเกิดสมรรถนะตามที่ต้องการ


ภาพข่าวกิจกรรม

นางปาลิกา ศรีสารากร (รายงาน) ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981138
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1121
3235
7628
5950743
77951
171790
5981138
วันนี้ 2024-02-27 06:40

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :