พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 (แผนกประถม)

07/12/2016 : 15:48:39น.  

 

 

ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม  “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน    เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย

รักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม  2559   มอบโดยบาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด   รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 

ซึ่งมีนักเรียนรับเกียรติบัตรมีรายชื่อ ดังนี้

 

1.  เด็กชายขนิษฐชัญญ์ ชื่นอารมณ์           นักเรียนชั้น  ป.3/2

 

2.  เด็กชายคณพศ ลิ้นจี่                        นักเรียนชั้น ป.3/2

 

3.  เด็กหญิงวนัชพร บัวงาม                    นักเรียนชั้น ป.3/2

 

4.  เด็กชายวรภัทร ศิลาเนียม                  นักเรียนชั้น ป.3/2

 

5.  เด็กหญิงวรรณรดา รัตนรักษ์               นักเรียนชั้น ป.3/5

 

6.  เด็กชายศุภากร คงเพ็ชร                   นักเรียนชั้น ป.4/2

 

7.  เด็กหญิงไทม์ กลมทุกสิ่ง                  นักเรียนชั้น ป.4/2

 

8.  เด็กหญิงธิดารัตน์ นิจฉาย                  นักเรียนชั้น ป.4/2

 

9.  เด็กหญิงณัฐชฎา วัสสา                    นักเรียนชั้น ป.4/2

 

10.  เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มังกรพันธุ์           นักเรียนชั้น ป.4/2

11.  เด็กชายพีระยุทธ วงษ์ชาเลื่อน         นักเรียนชั้น ป.4/2

 

12.  เด็กหญิงปรมาภรณ์ สุวรรณสะอาด     นักเรียนชั้น ป.4/2

 

13.  เด็กชายชัชพงศ์ ปะดุกา                นักเรียนชั้น ป.4/2

 

14.  เด็กหญิงปภินดา เกิดเสมอ             นักเรียนชั้น ป.4/2

 

15.  เด็กหญิงสุชานันท์ ทีตี้                  นักเรียนชั้น ป.4/7

 

16.  เด็กชายพิจักษณ์ จักรเพชร            นักเรียนชั้น ป.4/7

 

17.  เด็กชายชุติพงศ์ ธรรมรัตน์วัฒนา       นักเรียนชั้น ป.6/5

 

18.  เด็กหญิงทิพย์ญาดา สงฆจิน           นักเรียนชั้น ป.6/5

 

19.  เด็กชายธนกร คำปล้อง                 นักเรียนชั้น ป.6/6

 

20.  เด็กหญิงกรกต นุษศิริ                   นักเรียนชั้น ป.6/8

 

        


      ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา(รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524859
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
722
2813
75970
4427964
90218
75989
4524859
วันนี้ 2023-02-09 07:13

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :