พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 24 September 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด "วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ"

 

การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด "วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ"

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

เพื่อประเมินการศึกษาเรียนรู้ตลอดปีกาศึกษา หลักสูตรวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยการใช้หลัก “ ตะโกน โยน ยื่น”

 การตะโกน คือเรียกให้คนมาช่วย และให้ทราบว่ามีคนจะจมน้ำ

การโยน คือการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ที่สามารถโยนลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ เช่น ขวดน้ำ ถังน้ำ เชือก อื่นๆ

ที่สามารถช่วยให้คนจะจมน้ำได้พยุงตัวไว้ได้ก่อนที่จะมีคนมาช่วยเหลือ

การยื่น คือ การยื่นไม้ให้คนจะจมน้ำได้เกาะยึดแล้วจึงดึงเข้าหาฝั่ง แต่ห้ามไม่ให้ลงไปช่วยเหลือเอง

เนื่องจากไม่มีประสบการณ์และเกรงจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้และเกรงจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนได้

หลังจากนั้นก็จะเป็นการลงไปฝึกในสระน้ำ ซึ่งจะเป็นการเตะเท้าในน้ำ การกลั้นหายใจ การฝึกลอยตัว

และการฝึกว่ายน้ำในขั้นตอนสุดท้าย

 

ในกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา และ

สาธิตการเอาชีวิตรอดใบรูปแบบต้องๆ  พร้อมทั้งร่วมตอบคำถามชิ่งเหรียญรางวัล 

 

 

ผลการแข่งขันการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด "วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ"

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

 

 

  

 


ภาพข่าวอนุบาล


 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1953718
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
779
1708
7015
1936596
28834
26385
1953718
วันนี้ 2020-09-24 10:59

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :