พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

นักเรียนมีคุณธรรมประจำเดือนมกราคม 2561

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรด้านคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2561

โดยมีบาทหลวงจำเนียร จิตร์เสรีวงศ์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เมื่อวันที่ 20

กุมภาพันธ์ 2561 ณ หน้าอาคาร St.Peter รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรมีดังนี้

เด็กชายธราทร สาโรจน์
เด็กหญิงภัทรภร อยู่ยอด
เด็กชายอภิภู วิชญชัยสกุล
เด็กหญิงนันทิชา สุขศรี
เด็กชายภูวเดช อ่อนกลิ่น
เด็กชายวัฒนะพงศ์ คงทน
เด็กหญิงกนกพัชร กลิ่นฟุ้ง
เด็กหญิงพรนิภา รอดกลิ้ง
เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญเพ็ญ
เด็กหญิงอนุสรา สินธ์ภมร
เด็กหญิงเกณิกา บุตรรักษ์
เด็กหญิงอภิชญา ปิติมาตร์
เด็กชายณัฐดนัย สวนแก้ว
เด็กหญิงอุษา สินเจริญสรรพ
เด็กหญิงพิชชาภา หย่อนพิสม
เด็กชายชวรัตน์ ศรัทธาผล
เด็กชายธีรภัทร ฮงสุน
เด็กชายธนาพิพัฒน์พล โอ่งเคลือบ
เด็กชายจิรวัฒน์ มูลประหัส
เด็กหญิงทักษอร เพ็งนาเรนทร์
เด็กชายธนพล จันทร์เขียว
เด็กชายกสิกร เล้าสินวัฒนา
เด็กชายธนาพัน โพธิ์มี
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ เขียวมาประเสริฐ
เด็กหญิงมนสิชา เสาธงชัย
เด็กชายกวินภพ แสงแก้ว
เด็กหญิงสุภาพร สว่างศรี
เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล
เด็กหญิงวริศรา พัฒนวิบูลกุล
เด็กหญิงกุลภัทร์ ศุภวิทยาภินันท์
เด็กชายรัฐภูมิ บุญเสริม
เด็กชายอภิวิทย์ ศรีรุ่งเรือง
เด็กหญิงชนัญชิดา วีระรำบาญ
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์สมร
เด็กชายภโวทัย ภักดีศรีสันติกุล
เด็กชายปริยวิศว์ พุ่มใบศรี
เด็กหญิงประวิตรา นาคมงคล
เด็กหญิงชลฤดี สร้อยทอง
เด็กหญิงนันทณัฐ ม่วงโพธิ์เงิน
เด็กหญิงณัฎฐิการณื จำปาดี
เด็กหญิงกุลนันท์ เรืองทัพ
เด็กหญิงนัชชา วัฒนเขจร
เด็กหญิงกัณฑ์ปภัส ซื่อสัตยาฐาน
เด็กหญิงธนภสร เจิมจวง
เด็กชายรัชชานนท์ เที่ยงน่วม
เด็กชายกรวิชญ์ พุทธิโชค
เด็กหญิงนันทนัช รูปทอ’
เด็กหญิงจารุวรรณ นุชพันธ์
เด็กหญิงวรลักษณ์ เฮงจำรัส
เด็กชายคธาวุฒิ สิงหพันธ์
เด็กชายศินพัฒน์ รักวงฤทธิ์
เด็กชายศุภรากร ถิ่นสูง
เด็กหญิงศศิภัสสร ด้วงงาม
เด็กหญิงสวิตตา ทองคำ
เด็กหญิงกุลธิดา มากจันทร์
เด็กหญิงศศิภัสสร ด้วงงาม
เด็กชายกิตติพัทธ์ ชาญประโคน
เด็กหญิงธนัชชา ทองคำขาว
เด็กหญิงปุญญ์วดี ใจทัน
เด็กหญิงชนัญชิดา รุ่งจำรัส
เด็กหญิงกานต์พิชชา จำปาขอม
เด็กหญิงกานต์สิรี จำปาขอม
เด็กหญิงวรรวิกา พุ่มมาลา
เด็กหญิงโชติชา เพชรแก้ว
เด็กชายรชตภณศ์ โรจนงค์
เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วคนธา
เด็กชายชยพล ไม้โพธิ์ทอง
เด็กชายศิวกร ทองยอด
เด็กชายสุรภูมิ ศรีสกุลอำพร
เด็กหญิงเขมจิรา บัวงาม
เด็กหญิงอสมาพร ฮวบขำ
เด็กหญิงแพรวพรรณ เจ้าคุณ
เด็กหญิงวรรณวนัช มหาดเล็ก
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฉิมมะ
เด็กหญิงโสรยา แกมสุวรรณ
เด็กหญิงสิริมล แก้วเกิด
เด็กชายศุภวิชย์ ผลาเลิศ
เด็กชายอัษฎา เอมโกษา
เด็กชายรชต เตชะสุวรรณ
เด็กหญิงณัฎฐกมล แขกวัด
เด็กชายชิษณุชา ขำเลิศ
เด็กหญิงปัณฑิตา ฉายวรรณ
เด็กหญิงณัตตยา คล้ายยิ่งเหมือน
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พ่วงนิ่ม
เด็กหญิงณัชชา นุชนาท
เด็กหญิงนัชชา ธรรมชาติ
เด็กหญิงศศิกานต์ ธรรมะ
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองใหญ่
เด็กชายสิทธิชัย บิลพัสดิ์
เด็กชายอุษณกาล เปรื่องปรีชาสกุล
เด็กหญิงพรนภัส กล่ำทอง
เด็กหญิงพรภัสสร กงเรือ
เด็กหญิงสุนันทินี ช้างเผือก
เด็กหญิงธนกมล ยกกลิ่น
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองชมภูนุช
เด็กชายณัฐภาส กลกิจ
เด็กหญิงอมราพร เจิมพวงผล
เด็กชายภาณุวัฒน์ โพธิ์เงิน
เด็กชายธนกร ดอนไพรนุช
เด็กหญิงพัชรพร วิเศษสิงห์
เด็กชายสีรหราช ใจชื่น
เด็กหญิงมนัสนันท์ กองปัน
เด็กหญิงกนิษฐา นุชประสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐชา หลำพา
เด็กชายกิตติภณ เมฆแสน
เด็กหญิงกนกวรรณ ครุฑแก้ว
เด็กหญิงนิตย์รดี วัฒนาณรงค์
เด็กหญิงสุชานาถ อ่อนพร้อม
เด็กหญิงวรางคณา ปานประเสริฐ
เด็กหญิงณัฎฐาวรัญญ์ วงศาโรจน์
เด็กชายกิติศักดิ์ หมื่นศักดา
เด็กหญิงสุภัสสรา น้อยเจริญถาวร
เด็กชายวชิรวิชญ์ จาริพันธ์
เด็กหญิงชนิกานต์ เสาสะลัย
เด็กหญิงทิพย์สุดา กล่อมสมร
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เดชรา
เด็กหญิงชลพิชา พลับอิน
เด็กหญิงปาริชา ตันจะสุวรรณ
เด็กชายฐานิสสร เนียมศรี
เด็กชายกรวิชญ์ สวนสุข
เด็กชายธนกร ช่างพานิช
เด็กชายปุณยวัฒน์ จันทะสิงห์
เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย
เด็กหญิงธัญชนก บัวพรม
เด็กหญิงกัญญาพร ทัพประเสริฐ
เด็กชายมาร์โก้ คาสตอลดิ
เด็กชายพีรพัฒน์ ปิ่นทองคำ
เด็กชายพชรพงศ์ บัวควาน
เด็กหญิงใบเฟิร์น คู่บุญประเสริฐ
เด็กหญิงกานติมา ทวยทน
เด็กหญิงรัฐธิญา คำช่วง
เด็กชายนันทพงศ์ จอมดวง
เด็กชายพีรพัฒน์ เพชรนิล
เด็กชายณัฐชนนท์ ซิ้มเจริญ
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ปิ่นทอง


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6147727
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1982
3639
13958
6113826
66060
89395
6147727
วันนี้ 2024-04-25 14:21

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :