พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ "อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 7"

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ "อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 7" ณ สระว่ายน้ำ

อัลปาก้าสปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยชมรมว่ายน้ำอัลปาก้าสปอร์ตคลับ

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

1.รุ่นอายุ 8 ปี(ชาย)

- เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล ได้รางวัล 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

 

2.รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย)

- เด็กชายอธิป ศรีมะโน ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

- เด็กชายอุชุกร สรรเสริญ ได้รางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง

 

3.รุ่นอายุ 11 ปี(ชาย)

- เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาทร ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

- เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

4.รุ่นทั่วไป(ชาย)

- เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ ได้รางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

 

5.รุ่นอายุ 12 ปี(หญิง)

- เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ ได้รางวัล 1 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

6.รุ่นทั่วไป(หญิง)

- เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

- นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูดนัย อัยราน้อย

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6148564
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2819
3639
14795
6113826
66897
89395
6148564
วันนี้ 2024-04-25 18:54

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :