พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Saturday, 11 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ผลการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลรายการต่างๆ

   

   

 

การแข่งขันฟุตบอลดรุณาคริศต์มาส ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 22 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน

ดรุณาราชบุรี จัดโดยโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผลการแข่งขันดังนี้

รุ่นอายุ 10 ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 700 บาท

รุ่นอายุ 12 ปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินบำรุงทีม 1,000 บาท

 

                          

 

การแข่งขันฟุตบอลป่าแกทองคัพ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล

ป่าแกทอง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัล และเงินบำรุงทีม 2,000 บาท

 

                       

 

การแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอลชิงชนะเลิศจังหวัดราชบุรี (Hero Sport) ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2560 ณ

สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กกท.ราชบุรี

การแข่งขันฟุตบอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

การแข่งขันฟุตซอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)

 


 

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1880862
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
68
571
3806
1871909
6832
25407
1880862
วันนี้ 2020-07-11 02:02

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :