พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 25 April 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

"สุดยอดนักอ่าน" ประจำเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2560(แผนกประถม)

   

   

 

เนื่องด้วยห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “D.R. รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 8 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ยอดนักอ่าน  เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีสถิติการยืม

หนังสือมากที่สุดประจำเดือนนั้น ๆ  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน ธันวาคม 2560  มีดังนี้

 

เด็กหญิงภัสสร เครืออารีย์                   นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายศิรวิชญ์ หอมฟุ้ง                     นักเรียนชั้น ป.3/2

เด็กชายธนาคิม โอ่งเคลือบ                 นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงณัชชา นุชนาท                      นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงวรรณดา รัตนรักษ์                  นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงปุณยาพร ทองแดง                 นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงนภัสสร บุตรน้ำเพชร               นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงปิยวรรณ รอดคำ                    นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงกุลิศรา วัฒนพงษ์                   นักเรียนชั้น ป.4/5

เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                 นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงกนกพร ยวงอ้น                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์                นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายพงศภัค ธรรมกิจ                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายภควัตร แย้มวงษ์                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายศุภกร กำไลศักดิ์                      นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กชายภาณุวัฒน์ ภิรมย์บัณฑิต             นักเรียนชั้น ป.5/2

เด็กหญิงศิวาพร สุขปิยังคุ                     นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงปริยาภัทร สาดะระ                   นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงณภัทร ศรีผ่องใส                     นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงวิรดา อรรควงษ์                       นักเรียนชั้น ป.6/6

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)

 


 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

6147724
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1979
3639
13955
6113826
66057
89395
6147724
วันนี้ 2024-04-25 14:19

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :