พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคุณธรรม ประจำเดือนกันยายน 2560

 

                

 

รายชื่อนักเรียนที่รับเกียรติบัตรด้านคุณธรรม    ระดับประถมศึกษา

ประจำเดือน   กันยายน  2560

 

                         ชั้น/ห้อง                                        ชื่อ-นามสกุล                                                   คุณธรรม

 

ป.1/1                                1.ด.ช.ธนวินท์ เจษฎากานต์                         - จิตอาสาดูแลความสะอาด

2.ด.ญ.สริตา  ทาสวัสดิ์                              - ตั้งใจเรียน ชอบอ่านหนังสือ

3.ด.ช.ธารินทร์  ช่างพานิช                          - มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

4.ด.ญ.อริศรา  ปลดเปลื้อง                          - ช่วยเหลือคุณครู  พูดจาไพเราะ

ป.1/2                                1.ด.ญ.บุณยวรีย์  โสดา                              - ตั้งใจเรียน

2.ด.ช.ชินทรัพย์  ทรัพย์กุศล                        - มีน้ำใจ สอนเพื่อนอ่านหนังสือ

ป.1/3                                1.ด.ช.เอกทันต์  แก้วพานิช                         - มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู และสอนเพื่อนอ่านหนังสือ

2.ด.ช.ศักรินทร์  โตะโอย                            - มีน้ำใจช่วยเหลืองานครู และสอนเพื่อนอ่านหนังสือ

ป.1/4                                1.ด.ช.ณัฐวิทย์  ศรีวรานนท์                         - ตั้งใจเรียน มีความพยายามในการอ่านหนังสือ

2.ด.ช.อนุสรณ์   แขกวัด                             - จิตอาสาดูแลความสะอาด

ป.1/5                                1.ด.ช.นฤเนตร  ชูเจริญผล                          - ตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนมีผลการเรียนดี

2.ด.ช.เศรษฐพงษ์  วัตนะกุล                       - มีความกตัญญู ช่วยพ่อแม่ทำงานแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ป.1/6                                1.ด.ช.ธนวัฒน์  ปัญญานุวัฒน์                      - มารยาทดี มีระเบียบวินัย

2.ด.ญ.อัจฉริยา  เฮ็งวิทยา                          - ตั้งใจเรียน ชอบอ่านหนังสือ

ป.1/7                                1.ด.ญ.นันท์นภัส  อภิชาติพงษ์                     - มีน้ำใจชอบช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

2.ด.ช.วชิรวิทย์  อนุพนธ์พร                         - ตั้งใจเรียน ชอบอ่านหนังสือ

ป.2/1                                1.ด.ช.จิรวัฒน์  มูลประหัส                           - มีน้ำใจ มีจิตอาสา

2.ด.ญ.ปวีณา  เขียวนิล                              - มีน้ำใจ มีจิตอาสา

3.ด.ช.คีตกานต์ ศิรินันทนานันท์                    - ตั้งใจเรียน

ป.2/2                                1.ด.ญ.กชพร  เสือทับ                                - ตั้งใจเรียน

2.ด.ญ.ศิริกุลภรณ์  ชุมสุวรรณ                       - ตั้งใจเรียน

3.ด.ญ.สายทอง  มหาวีระรัตน์                      - มีน้ำใจ จิตอาสา

ป.2/3                                1.ด.ญ.พิชชาพร  พวงทอง                          - มีจิตอาสา มีน้ำใจ

2.ด.ช.พสุธร  อินทร์มี                                - มีจิตอาสา มีน้ำใจ

ป.2/4                                1.ด.ญ.ชุติกาญจน์  ชุนฟ้ง                           - มีความประพฤติเรียบร้อย

2.ด.ญ.ณัฐณิชา  ภู่ทอง                              - มีความประพฤติเรียบร้อย

3.ด.ช.ศิววุฒิพงษ์  สำราญบำรุงศรี                - มีความประพฤติเรียบร้อย

4.ด.ญ.เพียงขวัญ ศรีสิริวิบูลย์ชัย                  - มีความประพฤติเรียบร้อย

ป.2/5                                1.ด.ญ.นัทธมน  จำปาทอง                          - มีความประพฤติเรียบร้อยและตั้งใจเรียน

2.ด.ญ.ปริตา ถิรพรเจริญ                            - มีจิตอาสา มีน้ำใจ

ป.2/6                                1.ด.ช.รัชชานนท์  มีเย็น                             - มีน้ำใจ มีจิตอาสา

2.ด.ช.ธนพล  ขุนพิทักษ์                           - มีน้ำใจ มีจิตอาสา

ป.2/7                                1.ด.ช.ธนกฤต  พิมเพราะ                           - มีน้ำใจ เสียสละ มีจิตอาสา

2.ด.ญ.ศิรัญญา รัตนจันทร์                         - ตั้งใจเรียนดี

3.ด.ญ.แพรวา  เตี้ยแจ้                              - ตั้งใจเรียนดี

ป.3/1                                1.ด.ช.เขมกร   ชมชื่น                               - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานคุณครู

2.ด.ญ.ณัฏฐิการณ์   จำปาดี                       - ความประพฤติเรียบร้อย  ตั้งใจเรียน

ป.3/2                                1.ด.ญ.กุลนันท์   เรืองทัพ                          - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

2.ด.ญ.สุพิชญา  เสาดา                             - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

ป.3/3                                1.ด.ช.จิณพรต  รักขพันธ์                           - มีจิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลืองานคุณครู

2.ด.ญ.ณิชากมล  มณีโชติ                         - ความประพฤติเรียบร้อย  ตั้งใจเรียน

3.ด.ญ.พิชญธิดา  พันธุ์แดง                        - ความประพฤติเรียบร้อย  ตั้งใจเรียน

ป.3/4                                1.ด.ช.คุโณดม  ฮกเจริญ                            - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

2.ด.ญ.ธัญวรัตน์  สุริหาญ                           - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

3.ด.ช.พอเพียง  ศรีเมตตา                          - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

4.ด.ช.ปัญญาพล  มากผล                          - มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานครู

ป.3/5                                1.ด.ญ.นิภาดา  บุญเปรม                            - มีจิตอาสา เรียบร้อย ช่วยเหลือครูและเพื่อน

2.ด.ญ.ณัฏฐ์จิรา  อยู่เป็นสุข                        - มีจิตอาสา เรียบร้อย ช่วยเหลือครูและเพื่อน

3.ด.ช.ศุภรากร   ถิ่นสูง                              - มีจิตอาสา เรียบร้อย ช่วยเหลือครูและเพื่อน

ป.3/6                                1.ด.ช.กิตติทัศน์  ซื่อสัตย์                           - มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา

2.ด.ญ.กัลยกร  เนื้ออ่อน                            - มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา

ป.3/7                                1.ด.ช.วุฒิพรรษ  บัวหลวง                          - จิตอาสา ช่วยเหลืองานครูและเพื่อน

2.ด.ญ.กรัญญา  กอเจริญ                           - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

3.ด.ญ.ณัฐฐพัชร์  ตินตะสุวรรณ                    - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

4.ด.ช.กฤตภาส  สาโรจน์                            - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

5.ด.ญ.ณัฏฐชา  สิทธิโยธี                           - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

6.ด.ญ.ปริญากรณ์  พงษ์ษา                         - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

7.ด.ช.ธนกร  มุขโต                                   - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

8.ด.ญ.ไอยริณ  อารมณ์ชื่น                          - เรียนดี  ประพฤติดี  ช่วยเหลืองานครู

ป.4/1                                1.ด.ช.ถิรายุส์  ม่วงแหลม                            - ตั้งใจเรียน ขยันทำงาน มีความตรงต่อเวลา

2.ด.ญ.กมลวรรณ  แตงเจริญ                       - ตั้งใจเรียน ขยันทำงาน มีความตรงต่อเวลา

ป.4/2                                1.ด.ช.ภูริคุณ  อรุณรัศมี                              - ใฝ่เรียนรู้ มีความสนใจเรียน

2.ด.ญ.เพชรัตน์ สุขสุรัตน์                            - จิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือครูและเพื่อน

3.ด.ญ.ธนัฏฐา  ปั้นศิริ                                - จิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือครูและเพื่อน

ป.4/3                                1.ด.ช.เดชาธร  เพทายประกายเพชร              - มีจิตอาสาช่วยทำความสะอาดห้องเรียน

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524880
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
743
2813
75991
4427964
90239
75989
4524880
วันนี้ 2023-02-09 07:20

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :