พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา"ฟุตบอล" และ "ฟุตซอล" รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย คว้ารางวัลชนะเลิศ

 

           

 

        โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอล และฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย คว้ารางวัลชนะเลิศ

และรองชนะเลิศอันดับ 2  รายการการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 27

กรกฎาคม - 5 สิงหาคม พ.ศ.2560  โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพื่อเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เด็กชายอานนท์  สามทอง    เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์    เด็กชายนราธร  แก้วเขียว 

เด็กชายถิรวุฒิ  แป้นห้วย   เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุดทอง   เด็กชายอัฐวีย์  ศรีโกมุทสกุล 

เด็กชายณฐกร  มงคลอินทร์   เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท   เด็กชายเอกชยา  ด้วงทอง   

เด็กชายอรรถวุฒิ  พิมเพราะ   เด็กชายอมฤต  สุขงาม    เด็กชายธนภัทร อ่วมสอาด   

เด็กชายอานนท์  วิลัยเกษม   เด็กชายณภัทร  มังกรพันธุ์   เด็กชายอณณ   ประเสริฐนอก   

เด็กชายวัชรพงศ์   ศรีสวรรค์    เด็กชายวรกานต์   โอปัณณา   เด็กชายกิตติภณ   เมฆแสน 

เด็กชายพงศ์ปวิตร  เพ็งอุดม   เด็กชายภาวุฒย์  โสภนราพงษ์

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2  การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย

เด็กชายอานนท์  สามทอง   เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์   เด็กชายนราธร  แก้วเขียว

เด็กชายถิรวุฒิ  แป้นห้วย    เด็กชายอัษฏาวุฒิ  สุดทอง   เด็กชายอัฐวีย์  ศรีโกมุทสกุล

เด็กชายณฐกร  มงคลอินทร์   เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท   เด็กชายเอกชยา  ด้วงทอง

เด็กชายอรรถวุฒิ  พิมเพราะ   เด็กชายอมฤต  สุขงาม   เด็กชายธนภัทร อ่วมสอาด

 

ผู้ฝึกสอน นายสิทธิภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล

 


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ) 

 


 

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524631
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
494
2813
75742
4427964
89990
75989
4524631
วันนี้ 2023-02-09 05:34

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :