พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 09 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 แผนกประถม ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์

 

 

ด้วย  ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม   “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”   ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้นักเรียนและคณะครูมาเข้าใช้บริการห้องสมุด

และรักการอ่านมากขึ้น จึงมีการให้นักเรียนและคณะครูอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  ผู้ที่เขียนได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสุดยอดนักอ่าน

ประจำเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556  มอบโดยบาทหลวงสมเกียรติ  จูรอด  รองอธิการแผนกมัธยม  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  

เมื่อวันที่  21 มกราคม 2560  มีรายชื่อดังนี้

 

 

รายชื่อคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้ 

 1.  คุณครูนิศ         ยอดประเสริฐ                   ครูสายชั้น ป.1

 

2.  คุณครูมณีรัตน์   บุญรอด                          ครูสายชั้น ป.1

 

3.  คุณครูปวันรัตน์  อมรรัตนเดโช                    ครูสายชั้น ป.2

 

4.  คุณครูน          เอี้ยงกุญชร                     ครูสายชั้น  ป.2

  

  5.  คุณครูลักษณา       แดงด้อมยุทธ์        ครูสายชั้น ป.3

 

  6.  คุณครูกุลจิรา        แสงอรุณ               ครูสายชั้น ป.4

 

  7.  คุณครูปุญพิมญชุ์    บางวัด                 ครูสายชั้น ป.4

 

  8.  คุณครูธัญชนก       บุตรสีดา               ครูสายชั้น ป.6


 

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรสุดยอดนักอ่าน  มีดังนี้

 

  

1.  เด็กหญิงศุภกานต์ วงษ์ไสว                 นักเรียนชั้น ป.1/4

 

2.  เด็กหญิงศิริขวัญ สังเกตกิจ                 นักเรียนชั้น ป.1/7

 

3.  เด็กหญิงณัฏฐิการณ์ จำปาดี                นักเรียนชั้น ป.2/1

 

4.  เด็กชายภูวนารถ สังสีอินทร์                 นักเรียนชั้น ป.2/3

 

5.  เด็กชายธนพล ลือกระจ่าง                  นักเรียนชั้น  ป.2/5

 

6.  เด็กชายพรพิพัฒน์ จันคง                   นักเรียนชั้น  ป.2/7

 

7.  เด็กหญิงธิรดา ปราบพาล                    นักเรียนชั้น ป.3/1

 

8.  เด็กหญิงญาณิศา ยอดยิ่ง                   นักเรียนชั้น ป.3/3

 

9.  เด็กหญิงพรนัชชา แก้วกระจ่าง             นักเรียนชั้น ป.3/3

 

10. เด็กหญิงรุจิรา พันดี                         นักเรียนชั้น ป.3/5

 

11. เด็กหญิงอรวรา อ่อนพร้อม                 นักเรียนชั้น ป.3/6

 

12. เด็กหญิงศกุนตลา แสงจันทร์              นักเรียนชั้น ป.3/7

 

 

  

 

  13. เด็กหญิงวงศ์รวี กฤษสุวรรณ                นักเรียนชั้น ป.4/1

 

  14. เด็กหญิงปลัดดา บุญพิลา                   นักเรียนชั้น ป.4/1

 

  15. เด็กหญิงธีรกานต์ ขำสุวรรณ์                นักเรียนชั้น ป.4/2

 

  16. เด็กชายเอกกวิน วิเลิศ                       นักเรียนชั้น ป.4/4

 

  17. เด็กชายดนัยพัฒน์ มีสัมฤทธิ์                นักเรียนชั้น ป.4/6

 

  18. เด็กหญิงณิชากร เหมปาละ                  นักเรียนชั้น ป.4/7

 

  19. เด็กหญิงสุพิชชา ปี่แก้ว                      นักเรียนชั้น ป.4/7

 

  20. เด็กหญิงภาภัสสา เพิ่มพานิช              นักเรียนชั้น  ป.5/5

 

  21. เด็กหญิงวิชญาดา พานุพันธ์                นักเรียนชั้น ป.5/5

 

  22. เด็กหญิงณภัทร ศรีผ่องใส                   นักเรียนชั้น ป.5/6

 

  23. เด็กหญิงชาลิสา มุขโต                      นักเรียนชั้น ป.6/3

 

  24. เด็กหญิงทิฆัมพร สง่าโฉม                   นักเรียนชั้น ป.6/4

 

  25. เด็กชายบุญชนิต เอี่ยมทราย                นักเรียนชั้น ป.6/5

   


ภาพข่าว 1  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)


ภาพข่าว 2  

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4524882
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
745
2813
75993
4427964
90241
75989
4524882
วันนี้ 2023-02-09 07:21

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :