พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Monday, 06 February 2023
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

กิจกรรม “ยุวบรรณารักษ์” ปีการศึกษา 2559

 

 

เนื่องด้วย  ห้องสมุดประถม ได้จัดกิจกรรม  “ ยุวบรรณารักษ์”  ปีการศึกษา 2559   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์

ต่อส่วนรวมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ทั้งนี้ บาทหลวงสนธยา  ไทยสนธิ  รองอธิการโรงเรียน/ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน

ในการทำความดี  เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์ 2560  มีรายชื่อตามลำดับดังนี้

 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร  มีดังนี้ 

 

1.  เด็กชายศุภณัฐ           ฤทธิ์รักษ์          นักเรียนชั้น  ป.6/1

 

2.  เด็กหญิงฉัตรสุดา       จิตรจวง            นักเรียนชั้น  ป.6/2

 

3.  เด็กหญิงทัศนีย์          แก้วขจร          นักเรียนชั้น   ป.6/2

 

4.  เด็กหญิงชาลิสา         มุขโต              นักเรียนชั้น  ป.6/3

 

5.  เด็กหญิงศลิษา          เทพทิตย์           นักเรียนชั้น  ป.6/3

 

6.  เด็กชายสิรวิชญ์         ภัทรแสงไทย       นักเรียนชั้น  ป.6/4

 

7.  เด็กชายศิววุธ            ชูเจริญผล         นักเรียนชั้น  ป.6/4

 

8.  เด็กชายชุติพงศ์         ธรรมรัตน์วัฒนา    นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

 

  9.  เด็กหญิงทิพย์ญาดา   สงฆจิน        นักเรียนชั้น  ป.6/5

 

  10. เด็กชายธนกร           คำปล้อง     นักเรียนชั้น  ป.6/6

 

  11. เด็กชายจีรศักดิ์          จันทร์สุข    นักเรียนชั้น  ป.6/6

 

  12. เด็กหญิงกัญจนา        บุญมี        นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  13. เด็กหญิงวราภรณ์       แสนคำ      นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  14. เด็กหญิงพัทธนันท์    นาคสวาท     นักเรียนชั้น  ป.6/7

 

  15. เด็กหญิงไพลิน         มิตรชอบ     นักเรียนชั้น  ป.6/8

 

  16. เด็กหญิงชนิกานต์      ยิ้มเที่ยง      นักเรียนชั้น  ป.6/8

 ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 -------------------------------------------- 
DR Today
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
ชำระค่าเทอม
ผ่าน Mobile Banking Application
  
-------------------------------------------
ค่าทำเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (นักเรียนใหม่)
  
-------------------------------------------
 
 
 
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

4457888
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3991
5008
8999
4427964
23247
75989
4457888
วันนี้ 2023-02-06 18:59

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :