พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Tuesday, 27 February 2024
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ ของนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น 

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน

 

 

โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ ของนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีเอาตัวรอด

ในน้ำได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ในสถานการณ์คับขับ หรือเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเดินทางทางน้ำ มีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีน้ำในเป็นนักกีฬา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 


โดยมีนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 7 ห้อง ห้องละ 10 คน รวมทั้งหมด 70 คน แข่งขันแบบทีมเป็นห้อง

โดยการจับเวลา 30 นาที ผลการแข่งขันออกมา ดังนี้

 

 

รางวัลชนะเลิศ     นักเรียนชั้น  ป.5/4    

          

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ      นักเรียนชั้น  ป.5/5

 

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2      นักเรียนชั้น  ป.5/6

 

 

 

รางวัลชมเชย      นักเรียนชั้น  ป.5/1  ป.5/2  ป.5/3 และป.5/7 


ภาพข่าว   นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ (รายงาน) ,นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)

 


 

 

 
เพจ Facebook
 
------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------
Self - Assessment Report SAR
 
-------------------------------------------
คู่มือครู/นักเรียน
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
ปีการศึกษา 2566
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5981559
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1542
3235
8049
5950743
78372
171790
5981559
วันนี้ 2024-02-27 08:20

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :