พันธกิจ/Mission

พันธกิจที่ 1  เสริมสร้างการจัดบรรยากาศสถานศึกษาคาทอลิก

พันธกิจที่ 2  จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบประกันคุณภาพภายใน

พันธกิจที่ 3  พัฒนาครู บุคลากรตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ศักยภาพสู่ศักยภาพศตวรรษที่ 21 และการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก

พันธกิจที่ 4  หล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกมิติ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21

พันธกิจที่ 5  สืบสานวัฒนธรรมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมสากล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 6  เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ

 

ยุทธศาสตร์(Strategy) โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดบรรยากาศโรงเรียนคาทอลิก ด้านกายภาพ บรรยากาศภายใน กระบวนการหล่อหลอมผู้เรียนและสร้างชุมชนแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  จัดระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาครูและบุคลากรตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล ศักยภาพในศตวรรษที่ 21 และความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และคุณลักษณะนักเรียนดรุณาราชบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สร้างเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร       

ยุทธศาสตร์ที่ 8  เสริมทักษะผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ  การใช้เทคโนโลยี  ทักษะกระบวนการคิด

ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างเสริมผู้เรียนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  สุนทรียภาพ และเรียนรู้วัฒนธรรมสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเรียนรู้กับสังคม  ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

Top Panel
Thursday, 23 September 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2559

 

 

ลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม 10 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนดรุณาราชบุรี,
 
โรงเรียนวีรศิลป์ ,โรงเรียนธีรศาสตร์, โรงเรียนอนุชนศึกษา, โรงเรียนเทพวิทยา, โรงเรียนเทพินทร์พิทยา, โรงเรียนดรุณานุเคราะห์, โรงเรียนดำเนินวิทยา,
 
โรงเรียนวันทามารีอา, โรงเรียนเรืองวิทย์
 
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับผู้เรียนทุกคน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งครบ (ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม) หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญคือ ลูกเสือ
 
อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การพึ่งตนเอง
 
การทำงานด้วยระบบหมู่ การเสียสละต่อสังคม และความเป็นประชาธิปไตย
 

 

 


ภาพกิจกรรม วันที่ 9-11 พ.ย. ชุดที่ 1  นางสาวปัณฑารีย์ คำศิริ  (รายงาน /ถ่ายภาพกิจกรรม) 

 


 ภาพกิจกรรม วันที่ 9-11 พ.ย. ชุดที่ 2  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล  (รายงาน /ถ่ายภาพกิจกรรม) 


 

 

 -------------------------------------------- 
รายการ DR Today
(คลิกเพื่อเล่นวีดีโอ)
 
 
 
 ------------------------------------------
เพจ Facebook
 
-------------------------------------------
อัตราค่าธรรเนียมการเรียน เทอม 1/2564
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

3074793
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1903
4052
19114
3018164
281312
87723
3074793
วันนี้ 2021-09-23 12:23

ปรัชญา/Philosophy

คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

 

วิสัยทัศน์/Vision

ปีการศึกษา 2558 - 2562 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการศึกษาที่ทัน

สมัยในมาตรฐานสากลด้วยหลักการ

ศึกษาคาทอลิก

 

 

ปณิธาน/Dedication

ปณิธานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งพระ

สังฆราช เปโตร คาเร็ตโตบิดาผู้บุกเบิก

และก่อตั้งรากฐานของสถานศึกษาแห่งนี้

ได้ประดิษฐ์ไว้เป็นปฐมว่า " ภายใต้ร่มเงา

ของหออันสูงเด่นนี้ เด็กราชบุรีจะได้พบ

แต่ความรู้ระดับสูง ศีลธรรมระดับเด่น"

ติดต่อเรา/Contact us

โรงเรียนดรุณาราชบุรี 80 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-337154

แฟกซ์ : 032-337515

อีเมล : darunaschool@gmail.com 

Facebook : darunaratchaburi

YouTube : darunaschool

Twitter : @daruna_school

แผนที่ :